การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ” (English Academic Writing Skills)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ” (English Academic Writing Skills) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ...

สนร. เยอรมนี ปฏิบัติภารกิจ ในแคว้น Baden Würtemberg

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เข้าร่วมงานแข่งขันแบดมินตันการกุศล ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล และต้อนรับ นทร. ก. วิทย์ ฯ...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนพพร ธรรมรงค์รัตน์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

นายนพพร ธรรมรงค์รัตน์ ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ในโอกาสนี้ สนร. เยอรมนี ขออวยพรให้ นายนพพร ฯ ได้กลับเข้าปฏิบัติรับราชการด้วยความราบรื่น และได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในเยอรมนีนำไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป    สุดท้ายนี้ นายนพพร...

เลขาธิการ ก.พ. พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม สนร. เยอรมนีและติดตามความคืบหน้าทางการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล

ท่านเลขาธิการ ก.พ. นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ น.ส. ธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ นางรัชวรรณ น้อยศรี...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส. ดวงพร เยี่ยมสวัสดิ์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

น.ส. ดวงพร เยี่ยมสวัสดิ์ ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา Polymer Engineering โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ Johannes Gutenberg-Universität Mainz ในโอกาสนี้ สนร. เยอรมนี ขออวยพรให้ น.ส. ดวงพร ฯ ได้กลับเข้าปฏิบัติรับราชการด้วยความราบรื่น...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสนร. เยอรมนี ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นำโดยท่านเอกอัครราชทูต นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร ร่วมกับสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)...