สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา    คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ สนร....

Video Clip Competition “Sustainable Development in Southeast Asia”

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ในฐานะผู้จัดงาน ขอเชิญชวนประชาชนและผู้พำนักอาศัยในเยอรมนี เข้าร่วมกิจกรรม “Sustainable Development in Southeast Asia” Video Clip Competition โดยสามารถส่งคลิปวีดีโอความยาว...

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 จำนวน 30 ทุน...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ปราณี พฤกพัฒนาชัย นทร. ก.พ. ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ปราณี พฤกพัฒนาชัย นักเรียนทุน ก.พ. ซึ่งได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Chemical Metrology โดยการทำโครงการวิจัย ณ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Me and My [Mind] Education มาเรียนตั้งไกล เรื่องหัวใจใครจะดูแล” ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิ.ย. 62 ณ โรงแรม Generator Berlin Mitte กรุงเบอร์ลิน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลจิตใจของนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในต่างแดนได้อย่างมีความสุขในระหว่างการศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทร. ได้เข้าใจจิตใจของตนเองมากขึ้น และสามารถดูแลจิตใจของตนเองได้อย่างเหมาะสม พร้อมที่จะเผชิญปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีพลังที่จะมุมานะทำการศึกษาให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย ในการประชุม นทร....

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเข้าร่วมงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 และ การสัมมนาในหัวข้อ “ภาษาไทย ในบริบทต่างแดน” สมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป (FTTE) ณ บ้านพักเยาวชน กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ตามที่สมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป (FTTE) ได้กำหนดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 และการสัมมนาในหัวข้อ “ภาษาไทย ในบริบทต่างแดน”  และเรียนเชิญนางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เข้าร่วมงานประชุมในวันที่...