ประวัติ สนร. เยอรมนี

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือ สนร. เยอรมนี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยเปิดทำการเป็นครั้งแรก ณ สำนักงาน ตั้งอยู่ ณ Kolnerstrasse 158, Bad Godesberg, กรุงบอนน์ (เมืองหลวง ณ ขณะนั้น) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2504 มีพิธีเปิดโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณะ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) เป็นองค์ประธาน และมีพลเรือตรี ประวิศ ศรีพิพัฒน์ เป็นหัวหน้าสำนักงานคนแรก ในระยะเวลาต่อมา สนร. เยอรมนี ได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ Rodderbergstrasse 99 ซึ่งรัฐบาลไทยได้ซื้อไว้เป็นสมบัติของทางราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา

oeaberlin-1

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2541 ด้วยภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ส่งผลให้ สนร. เยอรมนี ถึงวาระปิดทำการ หลังจากปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลา 38 ปี ส่งผลให้การดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีขาดความต่อเนื่องไประยะหนึ่ง จนกระทั่งในปี 2554 สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญและคุณภาพของการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลในประเทศที่มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษและต่อมาสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส รับหน้าที่ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

จวบจนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 สำนักงาน ก.พ. พิจารณาเปิด สนร. เยอรมนี ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากภารกิจงานการดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่เพิ่มมากขึ้น และได้ส่งข้าราชการมาประจำการในตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้แก่ นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง เพื่อมาทำหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นับจากที่ สนร. เยอรมนี ได้ปิดทำการลงตั้งแต่ปี 2541 โดยมีที่ทำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และมีเจ้าหน้าที่การศึกษาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ สนร. เยอรมนี ณ วันที่ 1 เมษายน 2557 จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวมณีรัตน บุญฉิม นายอรรถวุฒิ ตรีวรานนท์ นายภัทร ศรานุชิต และนางสาวพัดชา รัญตะเสวี

oeaberlin-2

สนร. เยอรมนี เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงาน ก.พ. ปฏิบัติงานดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลผู้ได้รับคัดเลือกให้มาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ สรุปได้ ดังนี้

 1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลผู้มาศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 2. ดูแล จัดการ และให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุนรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 3. สร้างแรงจูงใจ และเตรียมความพร้อมให้นักเรียนทุนรัฐบาลมีจิตสำนึกที่ดีในการกลับไปประกอบอาชีพราชการหลังจากจบการศึกษาแล้ว
 4. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล รวมถึงนักเรียนไทยทั่วไปที่สนใจการศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีลำดับ ดังนี้

 1. พลเรือตรีประวิศ ศรีพิพัฒน์ 16 พฤษภาคม 2503 – 30 กันยายน 2509
 2. พันเอกวิชา ฐิตวัฒน์ 1 ตุลาคม 2509 – พ.ศ. 2516
 3. นายไพโรจน์ หงสกุล พ.ศ. 2516 – 19 กันยายน 2519
 4. นายสมสละ จีระพันธ์ 20 กันยายน 2519 – พ.ศ. 2521
 5. นายกำธร จันทร์แสง พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2525
 6. นายวิศิษฐ์ จิตต์แจ้ง พ.ศ. 2525 – 15 ตุลาคม 2529
 7. นายยันยงค์ คำบรรลือ 16 ตุลาคม 2529 – 15 เมษายน 2534
 8. นางศรีพนม บุนนาค 16 เมษายน 2534 – 30 มิถุนายน 2538
 9. นางสาวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์ 1 กรกฎาคม 2538 – 1 มิถุนายน 2541
 10. นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง 1 เมษายน 2557 – 29 กันยายน 2560
 11. นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา 30 กันยายน 2560 – 29 กันยายน 2563
 12. นางสาววัชราพร รัตนยานนท์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา)
  ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
  รักษาการราชการแทน อทศ. สนร. เยอรมนี 30 กันยายน 2563 ถึงปัจจุบัน