บทบาทและหน้าที่

บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศเยอรมนี

เป็นหน่วยราชการไทยที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ในการทำหน้าที่ดูแลจัดการศึกษา ให้คำแนะนำช่วยเหลือด้านการศึกษาฝึกอบรม และชีวิตความเป็นอยู่แก่นักเรียนทุนรัฐบาลข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนอื่นๆ ที่ฝากอยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในประเทศเยอรมนี

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของ สนร. เน้นความสำคัญที่จะดูแลจัดการการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการลาศึกษา และนักเรียนในความดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ สามารถสำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมได้ตามแผนการศึกษาและระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด โดยมีปัญหาและอุปสรรคน้อยที่สุด

บทบาทในการการดูแลจัดการศึกษาและฝึกอบรมของนักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการลา บุคลากรภาครัฐ มีดังนี้

1.ดูแลจัดการศึกษาให้คำแนะนำปรึกษาวางแผนโครงการศึกษา และการดำเนินการเกี่ยวการศึกษา ให้แก่นักเรียน ทุนรัฐบาลข้าราชการ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ซึ่งศึกษา และฝึกอบรม ณ ประเทศเยอรมนี ตามโครงการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ราชการกำหนด จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือ ฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด บทบาทสำคัญดังกล่าวนี้ประกอบด้วยวิธีการดูแลจัดการการศึกษา ดังนี้

1.1 การค้นหาและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สถาบันการศึกษา การสมัครสถานศึกษา ระยะเวลา เอกสารการสมัคร การแปลและรับรองเอกสารประกอบการสมัคร การออกหนังสือราชการต่างๆ เช่น หนังสือรับรองการเงิน ฯลฯ

1.2 การติดตามผลการสมัครสถาบันการศึกษา รวมทั้งการเจรจาต่อรองกับทางสถาบันการศึกษาในกรณีที่ไม่ตอบรับหรือมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ

1.3 ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการหาที่พัก และบริการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือระเบียบท้องถิ่น เช่น การขอวีซ่าการขอต่อหนังสือเดินทาง การเปิดบัญชีธนาคาร การมีโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท การหาที่พัก การค้ำประกันที่พัก และการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย

1.4 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำและแนะแนวทางการศึกษา และรายงานให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย

1.5 นักเรียนทุนรัฐบาลข้าราชการ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ก.พ. เกี่ยวกับการดูแลจัดการศึกษาฯ พ.ศ. 2551 รวมทั้งระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ ก.พ. กำหนด เพื่อให้นักเรียนทุนฯ มีพฤติกรรม ประพฤติตนอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามระเบียบ กฎ เกณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมีระเบียบวินัย เหมาะสมกับการเป็นนักเรียทุนรัฐบาลไทย รวมทั้ง เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาอีกด้วย

1.6 สนับสนุนการจัดการประชุม สัมมนา การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาด้านการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ ความก้าวหน้าทางการศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ นักเรียนทุนฯ สมาคมคนไทย รวมทั้ง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากนักเรียนทุนฯ เพื่อที่สำนักงานฯ จะได้มีข้อมูลเพื่อใช้ในการบริการปรับปรุงการบริการจัดการการศึกษาของ สนร. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

2. ศึกษาและปรับปรุงข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆที่รัฐบาลได้จ่ายให้แก่นักเรียนว่าเพียงพอต่อการครองชีพในต่างประเทศหรือไม่และเสนอต่อ ก.พ. เพื่อพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อไป

3. เสนอโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งงานนวัตกรรม งานด้านเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานด้านการดูแลจัดการการศึกษา

4. พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อส่งเสริมและร่วมมือด้านงานวิชาการ และส่งเสริมงานด้านการดูแล จัดการการศึกษา เช่น การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการฝึกงานภาคบังคับของนักเรียน การจัดหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรม การจัดการดูงานของข้าราชการ

5. ร่วมงานสัมมนา หรือ การประชุมทางวิชาการต่างๆ ที่จัดโดยสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งสามารถส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และได้รายงานให้สำนักงาน ก.พ. เพื่อประโยชน์ต่องานดูแลจัดการการศึกษาต่อไป

6. ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลต่างๆ และปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา กฎหมายท้องถิ่นต่างๆ การหาที่พักและกฎอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลให้แก่นักเรียนในความดูแลในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎของประเทศที่ศึกษาอยู่

การบริหารราชการแบบบูรณาการ

1. ร่วมปฏิบัติงาน กิจกรรมและประสานสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูต ณ ประเทศเยอรมนี ในฐานะส่วนราชการส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทย

2. ภารกิจอื่นๆ ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย

3. ให้คำแนะนำช่วยเหลือคนไทยหรือนักศึกษาไทยที่มาขอความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการงานด้านการศึกษา เช่น การรับรองเอกสารการศึกษา การให้คำแนะนำในด้านการศึกษา เป็นต้น

4.เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คนไทยร่วมกับส่วนราชการไทยอื่นๆและสมาคมคนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประโยชน์ต่องานดูแลจัดการศึกษา เช่น ร่วมจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานด้านวัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น