สาส์นอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) – ฉบับที่ 2

สวัสดีปีใหม่ 2558 นักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทุกคน

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ผมและเจ้าหน้าที่ สนร. ทุกคน ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง มีสติที่ครบพร้อม สามารถฟันฝ่าอุปสรรคทุกประการในการศึกษา และการใช้ชีวิตในเยอรมนี จนประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ

ปี 2558 เป็นปีที่ สนร. ได้เตรียมงานและกิจกรรมต่างๆ ไว้สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลทุกคนเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมเสริมทักษะด้านวิชาการ และกิจกรรมเสริมทักษะด้านการใช้ชีวิต เพื่อให้นักเรียนได้มีความพร้อมทั้งความรู้ทางวิชาการ จิตใจที่สมบูรณ์ และสมองที่ปลอดโปร่ง พร้อมในการศึกษาหาความรู้ในเยอรนีได้อย่างเต็มที่ สมกับที่ทุกคนได้ตั้งใจไว้ และที่รัฐบาลไทยมอบความหวังและภารกิจนี้ให้กับทุกคน
ตลอดทั้งปีนี้ ขอให้นักเรียนได้ติดตามข่าวสารจาก สนร. อย่างใกล้ชิด เนื่องจากกิจกรรมหลายอย่างจำเป็นต้องจำกัดจำนวนนักเรียนที่จะเข้าร่วมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูดสุด และหลายกิจกรรมต้องอาศัยการเตรียมการล่วงหน้าค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนแจ้งตอบรับ หรือสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สนร. จะแจ้งให้ทราบ ผ่านช่องทางที่จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ สนร. จะจัดให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึงแล้ว ในปี 2558 สนร. ยังมีแผนที่จะเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับนักเรียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นผ่าน Facebook โดย สนร. จะสร้างกลุ่มปิดขึ้นมาไว้เฉพาะสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรนีจำนวนเกือบ 200 คน เท่านั้น จึงขอให้ทุกคนเข้าร่วมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมา ณ โอกาสนี้ ด้วย
สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขและความสำเร็จทุกประการ

ชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประจำสถานทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน