สาส์นอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงเบอร์ลิน อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

Frohes neues Jahr 2019 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ นักเรียนทุนรัฐบาล และข้าราชการลาศึกษา ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทุกท่าน

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ อันเป็นมิ่งมงคลนี้ ดิฉันและเจ้าหน้าที่การศึกษา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพร คุ้มครอง รักษา ให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความก้าวหน้า มีพลานามัยแข็งแรง มีสุขภาพใจที่เข้มแข็ง มีความสบายใจ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะดำเนินชีวิตตลอดปีใหม่นี้ด้วยความราบรื่น เป็นพลังของแผ่นดินที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นในอันที่จะศึกษาเล่าเรียน ทำหน้าที่การงาน ตลอดจนประกอบกิจการต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

ในปี ๒๕๖๒ สนร. เยอรมนี ได้เตรียมงานและกิจกรรมต่างๆ ไว้สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการลาศึกษาทุกท่าน ทั้งการประชุมติดตามความคืบหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาลในหลายเมือง กิจกรรมพัฒนาทักษะในการดูแลจิตใจเพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อให้นักเรียนทุนได้ทำความรู้จักกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างการใช้ชีวิตระหว่างศึกษา และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน ขอให้ท่านติดตามข่าวสารที่ สนร. เยอรมนี จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ และ Facebook ของ สนร. เยอรมนี ต่อไป

ขอให้ทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จดั่งที่ตั้งใจค่ะ

นิสรา อุปถัมภ์ประชา
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน