สาส์นอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) – ฉบับที่ 6

สาส์นจากอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
และคำอวยพรเนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

สวัสดีค่ะ ในโอกาสที่ดิฉันได้เข้ารับหน้าที่ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประจำสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ นครเบอร์ลินแห่งนี้ ซึ่งได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยไมตรีจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

สำหรับแนวคิดในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จนั้น ดิฉันขอเรียนให้ทราบถึงความตั้งใจในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทุกท่าน โดยตั้งปณิธานว่า ในการทำงานใด ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้นั้น ขอยึดหลัก 5 ประการ ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ เป็นหลักในการทำงานของ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อไป

ความสำเร็จของงานดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในช่วงปีที่ผ่านมา สำเร็จผลลงได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนอันเกิดจากการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็งและจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงาน ก.พ. และฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. ทำให้ภารกิจของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงาน มา ณ โอกาสนี้

ในปี 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มุ่งมั่นที่จะดำเนินภารกิจดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการเน้นที่จะจัดให้มีการดูแลให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุนรัฐบาลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเข้าใจ และเข้าถึงนักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางจิตใจให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในต่างแดน มีความพร้อม มีกำลังใจ และความมุมานะยิ่งขึ้นในอันที่จะศึกษาเล่าเรียนให้ ประสบความสำเร็จ เพื่อกลับไปเป็นพลังของแผ่นดิน ใช้ความรู้วิทยาการที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนไปพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ในโอกาสนี้ และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ขอส่งความสุขและความสดชื่นมายังทุกท่าน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดประทานพรแด่ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขกาย สุขใจ ความสำเร็จ มีพลานามัยที่แข็งแรงและมีกำลังใจที่เข้มแข็ง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาตลอดปี 2561 ทุกประการ

ขอบคุณค่ะ

นิสรา อุปถัมภ์ประชา

อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

28 ธันวาคม 2560

สนร. เยอรมนี