สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวน นทร. เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึก

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวน นทร. เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึก ระหว่างวันที่ 20-22 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์และสถานที่ใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ นทร. ใช้เวลาระหว่างปิดภาคการศึกษาเรียนรู้เรื่องต่างๆ เช่น การพัฒนาท้องถิ่น สัมผัสวิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย ตลอดจนการพัฒนาทักษะและอาชีพ โดยสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม (ยกเว้นค่าเดินทางจากที่พักไปยังสำนักงาน ก.พ.)

รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และ 2

นทร. ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 18 ม.ิ.ย. 61 ตามลิงค์ด้านล่างนี้
[ลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม+]