การปรับปรุงและการใช้งานเว็บไซต์ของ สนร. เยอรมนี

oea51-

สนร. ขอแจ้งให้นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่านทราบ เกี่ยวกับการปรับปรุงและการใช้งานเว็บไซต์ของ สนร. เยอรมนีดังนี้

1.แบบคําร้อง

สนร. เยอรมนีได้ปรับปรุงและพัฒนาแบบคําร้องต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นทร. ทุกท่าน โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือ

สําหรับการดําเนินการกรอกแบบคําร้องนั้น นทร. จําเป็นต้องใช้Adobe Readerโดย นทร. สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ http://get.adobe.com/reader/

2. คลังจดหมายเวียน

สนร. ได้รวบรวมจดหมายเวียนที่ สนร. ได้นําส่งไปยัง นทร. ทุกท่านในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาโดย นทร. สามารถเข้าไปอ่านเพื่อประโยชน์ของตนเองในเรื่องของการติดตามข่าวสารและการแจ้งข้อมูลต่างๆ โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.oeaberlin.de/j-rund/