Video Clip Competition “Sustainable Development in Southeast Asia”

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ในฐานะผู้จัดงาน ขอเชิญชวนประชาชนและผู้พำนักอาศัยในเยอรมนี เข้าร่วมกิจกรรม “Sustainable Development in Southeast Asia” Video Clip Competition โดยสามารถส่งคลิปวีดีโอความยาว 2-5 นาที ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ภายในวันที่ 8 ก.ย. 62 ผู้สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ [+]