ข่าวดีสำหรับน้องๆ ODOS ที่สำเร็จการศึกษาและอยากเข้ารับราชการ

“สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ” โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานส่วนราชการสามารถคัดเลือกนักเรียนทุน ODOS เข้ารับราชการตามเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการต้องมีตำแหน่งว่างและเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก

อีกทั้ง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งเวียนไปทุกส่วนราชการ เพื่อให้รับทราบหลักเกณฑ์ระเบียบใหม่ และจูงใจให้ส่วนราชการคัดเลือกบรรจุน้องๆนักเรียนทุน ODOS เข้ารับราชการ

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาหลักเกณฑ์ การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ (หลักเกณฑ์ปรับปรุงใหม่) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. (ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

ระเบียบนี้มีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. ยกเว้นการสอบ ภาค ก. สอบอื่นๆ ดำเนินตามปกติ
  2. ส่วนราชการต้องมีตำแหน่งและสนใจรับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (โอดอส)
  3. ใช้สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน สังกัด ก.พ.
  4. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและกรอบระยะเวลารับทุน ไม่ครอบคลุมผู้ลาออกจากทุน และพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน
  5. คุณสมบัติตำแหน่งที่บรรจุสอดคล้องกับคุณวุฒิที่ศึกษา
  6. กรณีสำเร็จการศึกษาต่างประเทศต้องได้รับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ก่อนบรรจุแต่งตั้ง
  7. กรณีนักเรียนทุนศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี สามารถคัดเลือกคุณวุฒิที่ได้รับบรรจุได้
  8. อำนาจสั่งบรรจุราชการตาม มาตรา 57 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.odos.moe.go.th/news_detail2.php?NewsTitleID=546