แนวปฏิบัติในการคัดเลือก นทร. โอดอส เข้ารับราชการ

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ โอดอส ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้

[+เอกสารแนบ 1]