แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนโครงการหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอ

11226184_365248910330930_4641581124566226824_n

ด้วยขณะนี้รัฐบาลไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนโครงการหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ ณ ขณะนี้ โดยเน้นการศึกษาในสายเทคนิคในระบบการศึกษาแบบอาชีวศึกษาเพื่อกลับไปทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาแวดวงอาชีวศึกษาของประเทศไทย ในการนี้ สนร. เยอรมนี จึงได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นขึ้นสำหรับนักเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของทุนการศึกษานี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น ขอให้นักเรียนโครงการหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ในการจัดทำนโยบายในเรื่องนี้ต่อไป โดยขอให้ตอบแบบสำรวจด้านล่างนี้ภายในวันที่ 28 พ.ค. 58