สำนักงาน ก.พ. เชิญชวน นทร. ร่วมในกิจกรรม “นักพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงขั้นพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ 3-8 ก.ค. 60 ณ จังหวัดเชียงราย

ด้วย ศูนย์บริหารจัดการความรู้ ฯ (ศกศ.) สำนักงาน ก.พ. ได้จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 ในกิจกรรม “นักพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงขั้นพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ 3-8 ก.ค. 60 ณ จังหวัดเชียงราย สำหรับ นทร. จำนวนประมาณ 30 คน  เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้แก่ นทร. ที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ก่อนกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ นทร. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง นทร. โดยจะเปิดรับสมัคร นทร. ทุกระดับการศึกษาที่จะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงปิดภาคฤดูร้อนเข้าร่วมโครงการ   ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการสัมมนา ณ จังหวัดเชียงราย แต่ไม่รวมค่าเดินทาง ไป-กลับ จากประเทศที่ศึกษามายังประเทศไทย และค่าเดินทางไปกลับจาก เมืองที่พักที่ประเทศไทย ไปยัง สถานที่จัดงาน ณ จังหวัดเชียงราย

นทร. ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่  goo.gl/DHzbKn ภายในวันที่ 12 มิ.ย. 60