ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 จำนวน 30 ทุน (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล ก. วิทย์ฯ หรือ http://stscholar.nstda.or.th/scholar19