ขอเชิญนักเรียนไทยที่ศึกษา ณ กรุงเบอร์ลินและเมืองใกล้เคียงเข้าพบปะและสนทนากับท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

dinner
(ภาพจากงานพบปะและสนทนาปี 2556)

ท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ ขอเชิญนักเรียนไทยที่ศึกษา ณ กรุงเบอร์ลินและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมรับประทานอาหารเย็นและพบปะพูดคุย เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในวันที่ 20 มิ.ย. 57 เวลา 17.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย Lepsiusstr, 64/66, 12163 Berlin

สำหรับนักเรียนที่สนใจ ขอให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล อายุ ระดับการศึกษาและสถานศึกษา มาทางอีเมล์ของสำนักงาน thaiedu@oeaberlin.de ภายในวันที่ 12 มิ.ย. 57