การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 1 ณ กรุงเบอร์ลิน

meeting-berlin1

ขอให้ นทร. ทุกคนลงทะเบียนเข้าพักพร้อมแจ้งชื่อเพื่อนที่จะร่วมพัก โดยกรอกรายละเอียดจากแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ด้วย หาก นทร. คนใดไม่ได้แจ้งชื่อหรือไม่แจ้งชื่อเพื่อนที่จะร่วมพัก สนร. จะดำเนินการจองห้องพักและกำหนดชื่อเพื่อนร่วมพักให้ต่อไป

หาก นทร. คนใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้จะต้องได้รับอนุญาตจาก สนร. ก่อน โดยให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจเข้าร่วมได้ลงในแบบคำขอให้ดำเนินการต่างๆ http://www.oeaberlin.de/wp-content/uploads/2014/09/allgemein.pdf พร้อมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องและส่งมายัง สนร. ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้พิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีไป

สนร. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ นทร. ทั้งค่าอาหาร ที่พักและค่าเดินทาง โดยขอให้ นทร. วางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยรถไฟหรือรถบัสโดยสามารถเบิกจ่ายได้ดังนี้

  • นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ., กระทรวงวิทย์ ฯ, สกอ. และ โอดอส สามารถส่งใบเสร็จพร้อมแบบคำขอเบิกค่าใช้จ่ายตาม http://www.oeaberlin.de/wp-content/uploads/2014/09/w_costreimburst.pdf มายัง สนร. ได้ภายหลังการประชุม
  • นักเรียนทุนรัฐบาลอื่นๆ ขอให้ติดต่อขอเบิกโดยตรงจากต้นสังกัดต่อไป
  • นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาอยู่ด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนประเภทอื่นๆ ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้

หมายเหตุ : หลังจากจบงานแล้ว ใบเสร็จที่สามารถเบิกได้จะต้องมีรายละเอียด วันเดินทางมาถึงกรุงเบอร์ลิน วันที่ 24 เมษายน 2558 และ วันเดินทางกลับเมืองที่ นทร. ศึกษาอยู่ วันที่ 26 เมษายน 2558 เท่านั้น