สำนักงาน ก.พ. ปรับค่าใช้จ่าย (MA)

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติปรับค่าใช้จ่ายโดยอัตราค่าใช้จ่ายที่ปรับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และ สนร. เยอรมนี จะโอนส่วนต่างตามอัตราที่ปรับใหม่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ให้ นทร. พร้อมกับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ [ดาวน์โหลดเอกสารแนบ+]