มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ด้วยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวัน เวลาราชการ โทร. 02-561-3474, 02-942-8048 ที่ http://econ.eco.ku.ac.th/2019/?lang=th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563