ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนบุคคลในต่างประเทศ ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 จำนวน 43 ทุน (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ ฝ่ายนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ http://stscholar.nstda.or.th/scholar2020