คลังจดหมายเวียน จาก สนร. เยอรมนี ประจำปี 2560

 • ฉบับที่ 1
  การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนของนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาใน สหพันธ์ฯ ประจำงวด ม.ค. – มี.ค. 60  [+ download]
 • ฉบับที่ 2
  สาส์น อทศ. ฉบับที่ 5  [+ download]
 • ฉบับที่ 3
  การพิจารณาทบทวนการจ่ายค่าประกันสุขภาพของ นทร. ที่กำลังศึกษาในสหพันธ์ฯ ในปีงบประมาณ 2559 [+ download]
 • ฉบับที่ 4
  ขอเชิญนักเรียนทุนรัฐบาลและนักศึกษาชาวไทยทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “Deutsch – Thai Tandem” [+ download]
 • ฉบับที่ 5
  การจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ [+ download]
 • ฉบับที่ 6
  การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 3 ณ กรุงเบอร์ลิน [+ download]
 • ฉบับที่ 7
  ขอให้ นทร. ลงทะเบียนเลือก Workshop ที่ประสงค์จะเข้าร่วม [+ download]
 • ฉบับที่ 8
  คำแนะนำในการสมัครเข้าฝึกงาน [+ download]
 • ฉบับที่ 9
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดเดินทางมาเยี่ยมเยียนและประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลในสังกัดที่กำลังศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2560 [+ download]
 • ฉบับที่ 10
  การทำประกันสุขภาพของรัฐบาลกับบริษัท DAK  [+ download]
 • ฉบับที่ 11
  การขอเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางในกรณีที่เข้าร่วมประชุมต่างๆ ที่จัดหรือเชิญโดย สนร. [+ download]
 • ฉบับที่ 12
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดเดินทางมาเยี่ยมเยียนและประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลในสังกัดที่กำลังศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2560 – กรุงเบอร์ลิน [+ download]
 • ฉบับที่ 13
  ความคืบหน้าเรื่องการประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 3 ณ กรุงเบอร์ลิน [+ download]
 • ฉบับที่ 14
  คำแนะนำในการส่งเอกสารและแบบคำร้องสำหรับ นทร. ปริญญาเอก [+ download]
 • ฉบับที่ 15
  สนร. เยอรมนี ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความรักในเสียงเพลงสมัครเข้าร่วมงาน The Mask Student Deutschland   [+ download]
 • ฉบับที่ 16
  กำหนดการและรายละเอียด Workshop สำหรับงานประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2560 [+ download] [+ download]