คลังจดหมายเวียน จาก สนร. เยอรมนี ประจำปี 2557

 rund2014

 • ฉบับที่ 1
  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ เดินทางมาปฏิบัติราชการและเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Stuttgart [+ download]
 • ฉบับที่ 2
   การจัดงานสัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4/1 [+ download]
 • ฉบับที่ 3
  เว็บไซต์และอีเมลใหม่เพื่อติดต่อ สนร.  [+ download]
 • ฉบับที่ 4
  การจัดงานสัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4/1 [+ download]
 • ฉบับที่ 5
  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ เดินทางมาปฏิบัติราชการและเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาล ณ นคร Munich  [+ download]
 • ฉบับที่ 6
  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ เดินทางมาปฏิบัติราชการและเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Leipzig [+ download]
 • ฉบับที่ 7
  สาส์นจากอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นายชินพันธุ์ ฤกษ์จํานง
  [+ download]
 • ฉบับที่ 8
   เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นางนงนุช เพชรรัตน์ ขอเชิญนักเรียนทุนรัฐบาล และข้าราชการลาศึกษาเข้า พบปะ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน [+ download]
 • ฉบับที่ 9
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กําหนดเดินทางมาเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาล ที่กําลังศึกษา ณ เมือง Bremen, Hamburg, Kiel [+ download]
 • ฉบับที่ 10
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กําหนดเดินทางมาเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาล ที่กําลังศึกษา ณ เมือง Aachen, Düsseldorf, Bonn, Bochum  [+ download]
 • ฉบับที่ 11
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กําหนดเดินทางมาเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาล ที่กําลังศึกษา ณ นคร Munich
  [+ download]
 • ฉบับที่ 12
  สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร.เยอรมนี) แจ้งกําหนดการเข้าคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นางนงนุช เพชรรัตน์ [+ download]
 • ฉบับที่ 13
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กําหนดเดินทางมาเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาล ที่กําลังศึกษา ณ เมือง Aachen, Düsseldorf, Bonn, Bochum (เพิ่มเติม) [+ download]
 • ฉบับที่ 14
  สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดกรกฏาคม – กันยายน 2557 [+ download]
 • ฉบับที่ 15
  ข้อแนะนำในการเตรียมตัวสำหรั บการสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัย [+ download]
 • ฉบับที่ 16
  การขออนุมัติศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ระดับปริญญาตรี) และการส่งรายงานความก้าวหน้าในการศึกษา [+ download]
 • ฉบับที่ 17
  การทำประกันสุขภาพของนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ [+ download]
 • ฉบับที่ 18
  การปรับปรุงและการใช้งานเว็บไซต์ของ สนร. เยอรมนี [+ download]
 • ฉบับที่ 19
  นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) กำหนดเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ นครมิวนิค ระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2557  [+ download]
 • ฉบับที่ 20
  สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดตุลาคม – พฤศจิกายน 2557  [+ download]
 • ฉบับที่ 21
  การเพิ่มช่องทางการติดต่อและติดตามข่าวสารจากสนร. เยอรมนีและการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน [+ download]
 • ฉบับที่ 22
  การส่งแบบรายงานการศึกษาประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 [+ download]