คลังจดหมายเวียน จาก สนร. เยอรมนี ประจำปี 2559

 • ฉบับที่ 1
  สาส์น อทศ. ฉบับที่ 4  [+ download]
 • ฉบับที่ 2
  กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “การนำเสนอผลงานปากเปล่าภาษาอังกฤษวิชาการ” (English Academic Oral Presentation Skills)”  [+ download]
 • ฉบับที่ 3
  การปรับอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี [+ download]
 • ฉบับที่ 4
  กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “การนำเสนอผลงานปากเปล่าภาษาอังกฤษวิชาการ” (English Academic Oral Presentation Skills)”  [+ download]
 • ฉบับที่ 5
  การประกันสุขภาพ [+ download]
 • ฉบับที่ 6 
  การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ นทร. [+ download]
 • ฉบับที่ 7
  กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “การนำเสนอผลงานปากเปล่าภาษาอังกฤษวิชาการ” (English Academic Oral Presentation Skills)”  [+ download]
 • ฉบับที่ 8
  กำหนดการจัดงานสัมมนา เสริมสร้างศักยภาพในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และ 4 ณ Jugendherberge Würzburg [+ download]
 • ฉบับที่ 9
  กำหนดมาปฏิบัติราชการและตรวจ เยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2559 ในแคว้น NordrheinWestphalen [+ download]
 • ฉบับที่ 10
  กำหนดมาปฏิบัติราชการและตรวจ เยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Bonn [+ download]
 • ฉบับที่ 11
  กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “การนำเสนอผลงานปากเปล่าภาษาอังกฤษวิชาการ” (English Academic Oral Presentation Skills)”  [+ download]
 • ฉบับที่ 12
  การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 2 ณ เมือง  Hausen-Roth [+ download]
 • ฉบับที่ 13
  การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 2 ณ เมือง  Hausen-Roth [+ download]
 • ฉบับที่ 14
  การจัดส่งแบบรายงานการศึกษา [+ download]
 • ฉบับที่ 15
  การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 2 ณ เมือง  Hausen-Roth [+ download]
 • ฉบับที่ 16
  การเสียชีวิตของนายสุทธิลักษณ์ โอทาตะวงศ์ (ตั้ม) นทร. พสวท. [+ download]
 • ฉบับที่ 17
  การจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปจะจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 [+ download]
 • ฉบับที่ 18
  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) มีภาระกิจเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ส านักงาน ก.พ. ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 – 31 พฤษภาคม 2559 [+ download]
 • ฉบับที่ 19
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในเดือนพฤษภาคม [+ download]
 • ฉบับที่ 20
  ปัญหาของเว็บไซต์ สนร. เยอรมนี [+ download]
 • ฉบับที่ 21
  การดำเนินการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน กรณี นทร. สำเร็จการศึกษา [+ download]
 • ฉบับที่ 22
  กำหนดจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค. 59 และ 16-20 ส.ค. 59  [+ download]
 • ฉบับที่ 23
  กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “การนำเสนอผลงานปากเปล่าภาษาอังกฤษวิชาการ” (English Academic Oral Presentation Skills)”  [+ download]
 • ฉบับที่ 24
  กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนศักยภาพในการศึกษาภาษาเยอรมันในระดับปริญญาตรี [+ download]
 • ฉบับที่ 25
  กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “การนำเสนอผลงานปากเปล่าภาษาอังกฤษวิชาการ” (English Academic Oral Presentation Skills)”  [+ download]
 • ฉบับที่ 26
  รายละเอียดการประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “การนำเสนอผลงานปากเปล่าภาษาอังกฤษวิชาการ” (English Academic Oral Presentation Skills)”  [+ download]
 • ฉบับที่ 27
  รายละเอียดการประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “การนำเสนอผลงานปากเปล่าภาษาอังกฤษวิชาการ” (English Academic Oral Presentation Skills)”  [+ download]
 • ฉบับที่ 28
  กำหนดการจัดประชุมนักเรียนทุน ณ กรุงเบอร์ลิน พร้อมเข้าคารวะท่านเอกอัครราชทูต นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร [+ download]
 • ฉบับที่ 29
  ประกันสุขภาพ  [+ download]
 • ฉบับที่ 30
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาล  นายอดุลย์ สมาธิ นทร. ก. วิทย์ ฯ ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยใน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.) [+ download]
 • ฉบับที่ 31
  การสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559 [+ download]
 • ฉบับที่ 32
  การติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุนในปีการศึกษาที่ 1 จนถึงต้นปีการศึกษาที่ 2 [+ download]
 • ฉบับที่ 33
  การฝึกงานของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน [+ download]
 • ฉบับที่ 34
  ขอเชิญชวนชาวไทยในเยอรมนีทุกท่าน เข้าร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) และกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [+ download]
 • ฉบับที่ 35
  กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการศึกษา ณ สถาบันภาษา Herder Institut der Universität Leipzig [+ download]
 • ฉบับที่ 36
  รายละเอียดเกี่ยวกับค่าประกันสุขภาพ [+ download]
 • ฉบับที่ 37
  อีเมล์ใหม่ของ สนร. เยอรมนี [+ download]
 • ฉบับที่ 38
  กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการศึกษา ณ สถาบันภาษา Herder Institut der Universität Leipzig [+ download]