สนร. เยอรมนี ร่วมกับแสดงความยินดีกับ น.ส. วรมน สินสุวรรณ นักการทูตชำนาญการ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ Humboldt-Universität zu Berlin

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส. วรมน สินสุวรรณ นักการทูตชำนาญการ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกของ น.ส. วรมน สินสุวรรณ นักการทูตชำนาญการ ประจำกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา อทศ. นิสราฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปร่วมรับฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของ
น.ส. วรมนฯ ในฐานะข้าราชการลาศึกษาในความดูแลของ สนร. เยอรมนี ได้ศึกษาวิจัยงานดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง “Thai Marriage Migrants in Germany and Employment Dilemma after the Residence Act 2005“ ณ สถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา (Institut für Asien- und Afrikawissenschaften) มหาวิทยาลัยฮุมโบลท์ กรุงเบอร์ลิน (Humboldt-Universität zu Berlin) โดยมี Prof. Dr. Boike Rehbein เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก โดยศึกษาถึงสถานการณ์ความเป็นอยู่และการทำงานของผู้หญิงไทยที่ได้แต่งงานกับชาวเยอรมนีภายหลังจากที่เยอรมนีได้ออกกฎหมายในปี ค.ศ. 2005 ที่กำหนดให้คู่สมรสชาวต่างชาติต้องมีพื้นความรู้ภาษาเยอรมันขั้นต้นก่อนสมรสกับชาวเยอรมันอย่างเป็นทางการ และเล็งเห็นว่าผู้หญิงไทยมีความมุ่งมั่นในการทำงานประกอบอาชีพในเยอรมนี ควบคู่ไปกับบทบาทการเป็นภรรยาและดูแลบุตร พร้อมนี้ อทศ. นิสราฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ผลการศึกษาวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพของหญิงไทยในเยอรมนีต่อไป

รูปที่ 1 อทศ. นิสราฯ และ น.ส. วรมน สินสุวรรณ


รูปที่ 2 อทศ. นิสราฯ ถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา Prof. Dr. Boike Rehbein (คนที่ 3 จาก ขวามือ) พร้อมคณะกรรมการการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์