ข่าวงานประชุมสัมมนาวิชาการนักเรียนไทยในยุโรปครั้งที่ 7 (The 7th Thai Student Academic Conference: TSAC 2018)

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Bridging Academic Research and Practical Implication: Knowledge Creation and Transferring” ที่เมือง Ghent และ Brussels ระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาระดับ ป.โท และ ป. เอก เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน กิจกรรมแรกของงานคือการเข้าฟังบรรยายจาก Dr. Xavier Gellynck อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษศาสตร์การเกษตร คณะวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัย Ghent เกี่ยวกับการสร้างสินค้าประเภทสินค้าเกษตรและโภคภัณฑ์ให้เป็นที่นิยมในท้องตลาด การผลิตที่มุ่งเน้นเพื่อการตลาดไม่เพียงแต่ต้องมีประโยชน์ มีการเพิ่มมูลค่าของสินค้า แต่ยังจำเป็นต้องรักษาคุณภาพมาตรฐาน เรื่องกลิ่นและรสชาติยังเป็นเรื่องสำคัญที่เพื่อให้อยู่บนตลาดได้อย่างยั่งยืน ตามด้วยการนำเสนอโอกาสในการทำงานวิจัยด้วยทุนสนับสนุนจากรัฐและเอกชนผ่านโปรเจค Horizon 2020 และ FP9 ให้ความรู้ในการเขียน proposal โดย ดร. เกษร เพ็ชราช วีเวอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท Ronsek Ltd ในสหราชอาณาจักร

กิจกรรมต่อไปคือการเข้าเยี่ยมชมภาคสนามที่บริษัท Imaqua ที่ Laboratory of Aquaculture และ Artemia Reference Center ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือและบริษัทด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่เกิดจากการแยกตัวจากกลุ่มวิจัยในมหาวิทยาลัย Ghent (spin-off company) บริษัทนี้เป็นต้นแบบของการนำงานวิจัยไปใช้ต่อยอดธุรกิจ ให้บริการด้านการปรึกษาด้านสัตว์น้ำ รวมถึงเป็น Lab service และจัดอบรมเทคโนโลยีต่างๆทีเกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยง ทางศูนย์วิจัยได้พาทีมเข้าชมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งขาวและกุ้งก้ามกาม รวมถึงส่วนปฏิบัติการเพาะเลี้ยง และการจัดแบ่งกุ้งเพื่อการทดลอง เป็นที่น่าสนใจสำหรับประเทศในยุโรปที่ไม่มีการเลี้ยงกุ้งเพื่อการส่งออก แต่สามารถเป็นศูนย์พัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งได้ การร่วมมือกับเอกชนเพื่อนำศักยภาพและความพร้อมของศูนย์วิจัยในมหาวิทยาลัยไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพสามารถทำให้เกิดรายได้เพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยในด้านอื่นๆต่อไป ถือเป็นการสร้างกำลังใจและให้ข้อคิดกับผู้เข้าประชุมเพื่อนำไปต่อยอดงานวิจัยต่อไป

หลังจากกิจกรรมวิชาการจบลง ได้มีการจัดกลุ่มให้ผู้เข้าประชุมเดินทางเข้าไปในตัวเมือง Ghent เพื่อทำกิจกรรมถ่ายรูปในหัวข้อ „ออเจ้า ณ เมืองเกนท์“ ผ่านการแสดงออกถึงความเป็นไทย โดยกลุ่มของนักเรียนที่มาจากเยอรมัน (น.ส.กนกอร แซ่อึ่ง, น.ส. สุพรรณิกา พุทธชาล, น.ส.ขนิษฐา รัตน์ประโคน) ได้นำเสนอภาพของความอ่อนน้อมถ่อมตนและความหวังของคนไทย ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการโหวตของผู้เข้าร่วมงาน

งานวันทีสองเริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดการประชุมจากผู้สนับสนุนการประชุมนักเรียนไทยในยุโรปโดย ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำบรัสเซลล์ และ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ หลังจากนั้นท่าน รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้บรรยายถึงมุมมองและการสนับสนุนงานวิจัยในประเทศของระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนั้นเป็นการสรุปย่อหัวข้องานวิจัยแบบโปสเตอร์ (one-Minute Pich) เพื่อเชิญชวนให้ผู้ร่วมประชุมเข้าไปชมและสอบถามงานวิจัยในช่วงการนำเสนอโปสเตอร์ ตามด้วยการบรรยายของดร.วิไลพร เจตนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีแห่งชาติ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) พูดถึงบทบาทของภาคเอกชนในทำงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์แห่งชาติ “ประเทศไทย 4.0” และแนะนำ “Open Innovation Center” ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลก เพื่อผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ จากนั้นเป็นการบรรยายของคุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ เกี่ยวกับโอกาสในการเดินทางกลับไปช่วยพัฒนาประเทศ และเส้นทางอาชีพส่วนบุคคลหลังจบการศึกษาในต่างประเทศ มีการบรรยายถึงการวางแผนนำบุคลากรทุนส่วนตัวในต่างประเทศไปทำงานในภาครัฐที่ไทยในหลากหลายรูปแบบ เพื่อดึงคนเก่งกลับไปพัฒนาประเทศ และการจัดตลาดแรงงาน (job fair) โดยนำบริษัทชั้นนำในประเทศมาเปิดบู้ทสมัครงานในประเทศอังกฤษ ชักชวนคนเก่งมีความสามารถกลับไปทำงานที่ประเทศไทย

ก่อนกิจกรรมภาคบ่ายได้จัดให้มีการนำเสนอและโฆษณาหัวข้อวิจัยแบบสั้น (one-Minute Pitch) สำหรับผู้นำเสนองานปากเปล่าทั้งหมด 20 คน เนื่องจากมีการแบ่งห้องนำเสนอเป็นสองห้อง ห้องละสองรอบ เพื่อให้ผู้ฟังมีโอกาสเลือกตัดสินใจเข้าชมการนำเสนอตามหัวข้อที่ตนสนใจ กลุ่มที่หนึ่ง ช่วงแรกเป็นการนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ช่วงที่สองนำเสนอเกี่ยวกับฟิสิกส์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มที่สอง ช่วงแรกนำเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยด้านกฏหมาย ภาษาศาสตร์ และวัฒนธรรม ช่วงที่สองนำเสนอเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและการเกษตร รวมถึงสัตววิทยา หัวข้อที่นำเสนอมีความหลากหลาย และได้รับความสนใจจากผู้เข้าฟัง มีการตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยในอนาคต ปิดท้ายการประชุมด้วยการแสดงดนตรีคลาสสิกของนักเรียนดนตรีในประเทศเบลเยี่ยมร่วมกับ น.ส.ณัฏฐา ควรขจร นักศึกษาวิชาดนตรีในเยอรมัน หัวข้อเกี่ยวกับที่มาและการฟังเพลงคลาสสิกแบบเข้าใจง่าย

วันสุดท้ายของการประชุมเป็นการบรรยายจาก นพ.ฐิติวัฒน์ แสนสมบัติ แพทย์ชำนาญการพิเศษด้านจิตเวชศาสตร์ มาให้ความรู้เรื่อง ความเครียดกับภาวะซึมเศร้า เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า และวิธีจัดการความเครียด ตามด้วยกิจกรรมบูรณาการณ์กลุ่ม โดยให้สมาชิกร่วมกันนำความสามารถด้านงานวิจัยของสมาชิกในกลุ่มมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ (Turn your research into a good business plan) ตัวอย่างการนำเสนอ เช่น นำเพลงคลาสสิกใส่หูฟังเพื่อช่วยลดความเครียดของผู้ป่วยระหว่างทำฟันและตัดเสียงรบกวนจากเครื่องมือการทำฟัน, การทำข้าวเหนียวมะม่วงน้ำกะทิฟลูออไรด์เพื่อสุขภาพ โดยเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นในข้าว เช่น แคลเซียม และปลูกโดยใช้สารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลคือ เครื่องผลิตผ้าปิดแผลอัจฉริยะ ที่สามารถคำนวณขนาดของผ้าปิดให้เท่ากับขนาดของแผลจริง สามารถปริ้นสีเดียวกับผิวเพื่อปกปิดแผล และไม่ทำให้ติดขน จากกลุ่มของ น.ส.กนกอร แซ่อึ่ง สุดท้ายคือการประกาศรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยมของแต่ละกลุ่ม (4 รางวัล) โดยที่ข้าพเจ้า น.ส.ขนิษฐา รัตน์ประโคน ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนองานวิชาการกลุ่มที่สอง ช่วงนำเสนอที่สอง

การเช้าร่วมการประชุมสัมมะนาวิชาการนักเรียนไทยในยุโรปในครั้งนี้นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทีทำวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงกัน ได้ความรู้เพิ่มเติมจากสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของตัวเองแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักเรียนไทยในยุโรปอีกด้วย การได้ออกไปพบปะกลุ่มนักเรียนที่มีจุดมุ่งหมายใกล้เคียงกัน ช่วยเสริมสร้างกำลังใจในการทำวิจัยต่อไป จึงอยากให้มีการสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยแบบนี้ต่อไปอีกในอนาคต

น.ส. ขนิษฐา รัตน์ประโคน

งานประชุมให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงงานวิจัยไปสู่การประยุกต์ใช้งานจริง เป็นที่ทราบกันดีว่า แม้งานวิจัยหลายชิ้นจะช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดไปสู่งานอื่นๆ ได้ แต่ในขณะเดียวกันการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง และสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ก็มีความสำคัญยิ่งหย่อนไม่แพ้กัน จึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ของงานประชุมนี้

สำหรับกิจกรรมภายในวันแรกที่มหาวิทยาลัยเกนท์ มีการบรรยายจาก Prof. Dr. Xavier Gellynck จากภาควิชา Agricultural Economics และ Dr.Kesorn Pechrach Weaver จาก บ.Ronsek Ltd (UK) หลังจากนั้นเป็นการเยี่ยมชมหน่วยวิจัยโดยดิฉันได้เลือกเข้าชม Imaqua ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยเพาะพันธุ์ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพของกุ้งเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสคุกคาม หลังจากนั้น มีกิจกรรมกลุ่ม ถ่ายรูปแสดงออกถึงความเป็นไทยในเมืองเกนท์ โดยกลุ่มของข้าพเจ้าเป็นกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดและชนะแคมเปญนี้ไป

กิจกรรมในวันต่อมา ภายหลังจากพิธีเปิดงานและการกล่าวต้อนรับจาก นายวนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์  ได้มีการบรรยายให้ความรู้ภายใต้หัวข้อหลักของงาน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น ผศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ ผู้แทนจาก SCG, คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สนร. ประเทศอังกฤษ ส่วนช่วงบ่ายกิจกรรมเป็นการนำเสนองานวิจัยทั้งแบบโปสเตอร์ และปากเปล่า โดยแบ่งเป็นสี่กลุ่มสาขาวิจัยหลักและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน เลือกเข้าชมได้ตามความสนใจ ภายหลังกิจกรรมทางวิชาการ มีการการบรรยายเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิคจาก น.ส.ณัฏฐา ควรขจร และการแสดงดนตรีคลาสสิคจากกลุ่มนักเรียนไทยในเบลเยี่ยม หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งวัน ก็ถึงเวลารับประทานอาหารเย็นเพื่อผ่อนคลายและสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนไทยในยุโรป

ในวันสุดท้าย มีการบรรยายเกี่ยวกับความเครียด และวิธีการจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียน จาก นพ.ฐิติวัฒน์ แสนสมบัติ และกิจกรรมทำงานกลุ่ม Workshop ภายใต้หัวข้อ เปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นแผนธุรกิจ โดยแต่ละกลุ่มจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่มีพื้นฐานพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยที่เพื่อนนักวิจัยได้นำเสนอไปในงานวันก่อนหน้า แต่ละกลุ่มจะมีเวลานำเสนอแค่สิบนาทีเท่านั้น และมีเวลาอีกห้านาทีสำหรับตอบคำถาม แนวคิดของแต่ละกลุ่มมีความน่าสนใจและสามารถนำเสนอได้ดี ยกตัวอย่างเช่น ข้าวเหนียวมะม่วงลดน้ำตาลและเพิ่มฟลูออไรน์จากการใช้เทคโนโลยีตัดต่อพันธุกรรม หูฟังเพลงคลาสสิคลดความกลัวในขณะทำฟัน  แว่นตาอัจฉริยะเพื่อผู้สูงวัย เป็นต้น กลุ่มของดิฉันได้นำเสนอ ผ้าปิดแผลอัจฉริยะจากเทคนิค 3D-Printing โดยผลิตผ่านตู้อัตโนมัติโดยใช้พื้นฐานความรู้ด้านชีววิทยาทางการแพทย์ เคมี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมไอที เพื่อผลิตผ้าปิดแผลตามขนาดและชนิดของแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถได้รับคะแนนโหวตสูงสุดและเอาชนะทีมอื่นไปได้ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและเกิดการแบ่งปัน นำสิ่งที่เรียนรู้มาต่อยอด สร้างมูลค่า ตามจุดประสงค์หลักของงาน

สิ่งที่ได้รับจากงาน นอกเหนือไปจากความรู้ และแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าให้งานวิจัยของเราแล้วนั้นยังได้รับมิตรภาพจากผู้ร่วมงาน ได้รับฟังการนำเสนองานวิจัยที่ถึงแม้จะต่างสาขากับงานวิจัยของเรา แต่ก็ช่วยให้เรามองเห็นข้อดีข้อเสีย นำมาปรับใช้กับงานของเราได้ อีกทั้งยังได้สร้างเครือข่ายผ่านการถ่ายทอดแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างการวิจัย ทำให้เกิดกำลังใจในการทำงานต่อไป

น.ส. กนกอร แซ่อึ่ง