โครงการ “Thai-Deutsches Tandem” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 สนร. เยอรมนี ร่วมกับ Humboldt-Universität zu Berlin

ด้วย สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) เล็งเห็นว่าในกรุงเบอร์ลินมีนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนนักศึกษาไทยที่ศึกษาจำนวนอยู่ไม่น้อย ประกอบกับทางสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา (Institut für Asien- und Afrikawissenschaften) มหาวิทยาลัยฮุมโบลท์ กรุงเบอร์ลิน (Humboldt-Universität zu Berlin) เปิดสอนหลักสูตรภาษาไทยและมีนักศึกษาเยอรมันศึกษาและให้ความสนใจในภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาเยอรมันได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาโดยตรง

สนร. เยอรมนี นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง จึงได้จัดงานประชุมโครงการ “Thai-Deutsches Tandem” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮุมโบลท์ กรุงเบอร์ลิน นำโดยอาจารย์ Martin Schalbruch และได้รับเกียรติและความอนุเคราะห์จากท่านเอกอัครราชทูต นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอื้อเฟื้อสถานที่และจัดเลี้ยงอาหารรับรองผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน โดยในการประชุมครั้งที่ 1 นี้ มีนักศึกษาไทยเข้าร่วมจำนวน ทั้งสิ้น 16 คน และนักศึกษาเยอรมันจำนวน ทั้งสิ้น 21 คน

ในลำดับแรก ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีที่มีการประชุมโครงการ “Tandem” ในครั้งนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์สืบสานความสัมพันธ์ไทย-เยอรมันที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1862 นับถึงปัจจุบันมาเป็นเวลากว่า 155 ปี และหวังว่าทุกท่านจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมโดยตรงจากกิจกรรมของโครงการในครั้งนี้ ต่อมาอาจารย์ Martin Schalbruch ตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยได้กล่าวขอบพระคุณท่านเอกอัครราชทูตฯ และท่าน อทศ. ชินพันธุ์ฯ ที่ให้การสนับสนุนโครงการมาโดยตลอดและการจัดงานในครั้งนี้ และเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มเติม ในการนี้ ได้เรียนเชิญ Dr. Claudia Götze-Sam บรรณาลักษณ์หอสมุดกลางของกรุงเบอร์ลิน (Staatsbibliothek zu Berlin) ฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภาคพื้นทะเล มาแนะนำห้องสมุดที่เปิดให้บริการหนังสือภาษาไทย ราวกว่า 14,000.00 เล่ม รวมถึงระบบค้นหนังสือออนไลน์ crossasia ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเรียนศึกษาเพิ่มเติม ก่อนเริ่มกิจกรรมสานสัมพันธ์ ท่าน อทศ. ชินพันธุ์ฯ ได้กล่าวขอบพระคุณท่านเอกอัครราชทูต นายธีรวัฒน์ฯ ที่ให้การสนับสนุนโครงการและให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณ อาจารย์ Martin Schalbruch และนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และคาดว่าจะจัดงานพบปะสังสรรค์กันอีกครั้งในช่วงฤดูร้อน พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

ต่อมาได้เริ่มกิจกรรม “Tandem” ด้วย เกม BINGO เพื่อทำความรู้จักกัน และให้ผู้ที่รวบรวมชื่อเพื่อนได้ครบถ้วนมาแนะนำเพื่อนอีกครั้งหนึ่ง ต่อเนื่องด้วย เกม Speed Dating ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้พูดคุยสัมภาษณ์ทำความรู้จักกันอย่างทั่วถึง ปิดท้ายด้วยกิจกรรมกลุ่ม Scharade เกมส่งเสริมคำศัพท์และวัฒนธรรมไทย ผ่านปริศนาคำทาย สร้างความสนุกสนานและเห็นพลังความสามัคคีของทั้งสองฝ่าย ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน  ก่อนอำลา สนร. ได้ฝากทุกท่านให้ร่วมเป็นสมาชิก facebook ของโครงการ “Tandem” และเชิญชวนเพื่อนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ที่

Join us : https://www.facebook.com/groups/ThaiDeutschesTandem/