สนร. เยอรมนี เข้าร่วมกิจกรรม “TSVD Talk of the Town : No. 3 Berlin” จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมคู่สมรส นายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เข้าร่วมกิจกรรม “TSVD Talk of the Town: No. 3 Berlin” ของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.) ณ City Hostel Berlin กรุงเบอร์ลิน มีนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาทั้งในเบอร์ลินและจากต่างเมืองมาร่วมงานประมาณ 35 คน และมีนักเรียนนักศึกษาและคนไทยในเบอร์ลินมาร่วม Talk 8 คน ในหัวข้อที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่ศิลปวัฒนธรรมไทย การแพทย์ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต การทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคมในเยอรมนี การริเริ่มทำธุรกิจ “startup” ตลอดจนธรรมะข้อคิดจากการใช้ชีวิตในต่างแดน

ในโอกาสนี้ อทศ. นิสราฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา โดยท่านรู้สึกยินดีและขอชื่นชมที่ ส.น.ท.ย. ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมให้ทุกท่านได้มีเวทีมารับฟัง พบปะสนทนาในหัวข้อต่างๆ หลากมุมมอง การจัดกิจกรรมใดๆ ล้วนแต่นำมาซึ่งการหลอมและสร้างบุคคลคนนั้นให้ได้มีโอกาสได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การฝึกฝนตนเองเพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในอนาคต รวมถึงศาสตร์ของการเสนอผลงาน ล้วนแต่เป็นการการสร้างและส่งเสริมสมรรถนะทั้งสิ้น และสุดท้ายขออวยพรให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ในงาน Talk ครั้งนี้ ทุกคนได้เปิดใจสนทนากัน แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง

รูปที่ 1 อทศ. นิสราฯ กล่าวเปิดงานและให้อวยพรให้โอวาท


รูปที่ 2 นายกสมาคม ส.น.ท.ย. น.ส. ณัฏฐา ควรขจร กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแด่ อทศ. นิสราฯ

รูปที่ 3 อทศ. นิสราฯ ถ่ายรูปร่วมกับนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการสมาคม ส.น.ท.ย.