การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562

 

เมื่อวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) จัดประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562 ณ โรงแรม Vienna House Andel’s ณ กรุงเบอร์ลิน  โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาลในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. เดินทางมาร่วมงานประชุมจำนวนทั้งสิ้น 74 คน ประกอบด้วย นักเรียนทุนส่วนกลาง จำนวน 55 คน และนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ทุนโอดอส) รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 จำนวน 17 คน และข้าราชการลาศึกษา จำนวน 2 คน ซึ่งกำลังศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ลำดับแรก นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัคราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) สนร. เยอรมนี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมใหญ่ นทร. ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทร. ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายกับ นทร. ด้วยกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่างการศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเปิดโอกาสให้ นทร. เพิ่มพูนทักษะและสร้างทัศนคติเชิงบวกจากวิทยากรภาครัฐบาลและภาคเอกชน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ นทร. หลังจากสำเร็จการศึกษา และเดินทางกลับไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุน หรือทำงานในประเทศไทยต่อไป รวมทั้งรายงาน จำนวน นทร. ในความดูแล และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้

การประชุมนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ นทร. โดยขอให้ นทร. เริ่มจากการแข่งขันเอาชนะใจตนเองก่อน ต้องตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นทำให้สำเร็จ เปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอน ที่เราแข่งกับตัวเอง เพื่อให้ถึงเส้นชัย เมื่อถึงแล้วก็ยังมีเป้าหมายที่จะแข่งในเวทีอื่นต่อไป พร้อมให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตยึดหลัก 6 ป. ได้แก่ 1. เป้าหมาย 2. ปฏิบัติ 3. ประเมิน 4. ปรับปรุงปรับเปลี่ยน 5. ปรับปรุงและพัฒนาตนเองต่อเนื่อง 6. ปฏิสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับคนรอบข้าง ล้วนแต่เป็นผลบวกและพลังบวกในการดำเนินชีวิตทั้งในหน้าที่การงานและในชีวิตส่วนตัว และระหว่างการศึกษาในเยอรมนีขอให้สร้างสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพกับชาวต่างชาติ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยและภาพลักษณ์ที่ดีงามของประเทศไทย และได้ฝาก นทร. ไว้ว่า ทุนรัฐบาลเปรียบเสมือนการลงทุนในทรัพยากรบุคคลของประเทศ จึงขอให้ทุกคนตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ ขอให้เก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้ศึกษาและประสบการณ์จากการศึกษานำไปพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

ในลำดับต่อมา นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “นักเรียนทุนรัฐบาลในยุค Thailand 4.0 และยุทธศาสต์ชาติ 20 ปี” สรุปได้ว่า ปัจจุบันรัฐบาลไทยมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. ปรับเปลี่ยนการเตรียมกำลังพลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกท่ามกลางการแข่งขันในยุคดิจิทัล  ประเทศชาติต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต นทร. ถือเป็นกลไลสำคัญในการขับเคลื่อนภาครัฐในอนาคตอันใกล้ ในการเตรียมกำลังพลตามแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน โดยเฉพาะด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นหน้าที่ของภาคราชการต้องดูแลกำลังพลให้เกิดความเป็นธรรมและปรับเปลี่ยนโครงการงานราชการให้ทันสมัย  ภารกิจเหล่านี้เป็นงานที่ท้าทายและซับซ้อนในกระบวนการดำเนินการ อาทิเช่น สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการ โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาบุคคลากรเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้ข้าราชการผู้มีความรู้ความสามารถสูงได้ผลตอบสนองในการทำงานอย่างเต็มที่ และกล่าวทิ้งท้ายว่า ข้าราชการต้องเป็นคนดี คนเก่งของประเทศ

สืบเนื่องจากนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ การเตรียมกำลัง เตรียมตนเองให้พร้อมเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด สนร. เยอรมนี จึงได้จัดให้ นทร. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “สุข สร้างงาน เสริมศักยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นางเนาวรัตน์ บำรุงจิตต์ คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (Institute of HR Professional Development : IHPD) และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล“ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลดีเด่นระดับโลก ประจำปี 2009” (HR Leadership Award Global HR Excellence Awards 2009) จากเวที World HRD Congress มาเป็นวิทยากร ในการให้แนวคิดกระบวนการเรียนรู้ วิเคราะห์ให้รู้จักตนเอง จุดเด่น จุดด้อย ทิศทางในการพัฒนา การรู้จักผู้อื่นที่มีความสำคัญในบริบทที่แวดล้อมตนเอง นำไปปรับใช้ได้ทั้งบริบทการทำงานร่วมกันระหว่างศึกษา การทำงานในหน่วยงานต้นสังกัดหลังสำเร็จการศึกษา

นอกจากนี้ สนร. ได้จัดกิจกรรม “สำนักงาน ก.พ. และ สนร. เยอรมนี พบ นทร.”  โดยในปีนี้เปิดโอกาสให้ นทร. ได้พบปะพุดคุยกับทางสำนักงาน ก.พ. โดยตรง กิจกรรมเริ่มจาก สนร. เยอรมนี มอบรางวัลรายงานการศึกษาดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นายนรินทร์ ลายนารี (บี) นทร. โอดอส รุ่นที่ 3 ระดับปริญญาตรี น.ส. สุธีรา สัตยพันธ์ (เต๋า) นทร. ก.พ. ระดับปริญญาเอก และนายเทิดพันธุ์ กิ่งสุวรรณพงษ์ (ภูมิ) นทร. ก. วิทย์ฯ ระดับปริญญาเอก และรางวัลขวัญใจ สนร. เยอรมนี ได้มอบ ให้แก่ น.ส. ธนมาด คุณศรีรักษ์สกุล (ซอฟ) นทร. สกอ. ระดับปริญญาโท นายวันรัฐ งามนิยม (ไบรท์) นทร. ก.พ. ระดับปริญญาโท นายมณฑล ยงค์ประวัติ (ดิว) นทร. ก. วิทย์ฯ ระดับปริญญาเอก ที่มีจิตอาสาและให้ความช่วยเหลือกิจกรรมงาน สนร. และสถานเอกอัครราชทูตมาโดยตลอด จากนั้นเข้าสู่ช่วงถาม-ตอบกับ สำนักงาน ก.พ. และ สนร. เยอรมนี นำโดย นางสาววัชราพร รัตนยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.) นางจิราพร วิโรจน์ชีวัน นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ศูนย์นักบริหารระดับสูง และนางสาวปุณณัฐฐา ชัยศิริวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศกศ. โดยมีการชี้แจงเกณฑ์กรอบทุนรัฐบาลตามระดับการศึกษาและแนวทางการพิจารณาในการอนุมัติขยายเวลาศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักเรียนทุนรัฐบาลเกี่ยวกับการดูแลและการจัดการศึกษาด้านประกันสุขภาพ

ในช่วงค่ำได้มีงานประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย “Unfold my hometown” จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สนร. เยอรมนี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำเยอรมนี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ใช้ภาษาเยอรมัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน กล่าวเปิดงาน แล้วเริ่มงานด้วยการรำกฤษดาภินิหาร โดย น.ส. สุธีรา สัตยพันธ์ (เต๋า)  นทร. ก.พ. ระดับปริญญาเอก ต่อด้วยการร้องเพลง “ไปเที่ยวกันไหม” เพื่อเชิญชวนให้ท่องเที่ยวไทย โดย น.ส. นฤชา ตนัยอัชฌาวุฒ (ฟ้า) นทร. ก. วิทย์ฯ ระดับปริญญาเอก และ นายบุริศร์ มีวาสนา (ภูมิ)  นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ระดับปริญญาตรี ตามด้วยช่วง “รู้ไหม ที่ไหนเอ๋ย ในเมืองไทย” ร่วมค้นหาคำตอบสถานที่ท่องเที่ยวไทยทั่วทุกภูมิภาคจากภาพถ่ายชิงรางวัลจาก สนร. เยอรมนี จากนั้นเข้าสู่การประกาศผลรางวัล โดยผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 คือ ผลงาน “เกาะยาวน้อย” ผลงานของ น.ส. เมธินุช อุยยามวงศ์ (เม) รับรางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ เยอรมนี-ไทย จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมแพคเกจทัวร์วิถีไทย จาก ททท. และเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 คือ ผลงาน “อุบลราชธานี” ผลงานของ นายยุทธพงศ์ ชื่นบาล (ปลั๊ก) รับรางวัลแพคเกจทัวร์วิถีไทย และตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ ภายในประเทศไทย จาก ททท. พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล คือ ผลงาน “ปทุมธานี” ผลงานของ น.ส. จิราพัชร คำพิเดช (กิ๊ก) และผลงาน “เชียงใหม่” ผลงานของ น.ส. ครองขวัญ เจียรวัฒนกนก (เตย) และ น.ส. พิมพ์บุญ ไชยมงคล (พิมพ์) รับรางวัลของที่ระลึกจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และเกียรติบัตร โดยได้รับเกียรติจากนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ผู้อำนวยการเด่นเดือน เหลืองเช็ง จาก ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต และคุณรัตนาวดี แอนซ์สเปอร์เกอร์ จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล

ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 สนร. เยอรมนี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “รู้เรา รู้เขา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง : เทคนิคการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis และการสร้างกลยุทธ์ด้วยเทคนิค TOWS Matrix” โดยคุณอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา สำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากร การประชุมนี้มุ่งเน้นให้ นทร. ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์องค์กร เพื่อให้นำเทคนิค SWOT Analysis และเทคนิค TOWS Matrix ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กรเพื่อการพัฒนาองค์กร หรือวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศเพื่อการปฏิรูปประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีกิจกรรมการระดมสมองแบ่งกลุ่ม นทร. เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. การแพทย์ครบวงจร 2. การท่องเที่ยว 3. การแปรรูปอาหาร 4. การบินและโลจิสติกส์ 5. ดิจิทัลกับภาคอุตสาหกรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร และผู้อำนวยการเด่นเดือน เหลืองเช็ง จาก ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมอภิปรายแสดงข้อคิดเห็นจากการนำเสนอผลงานของ นทร. ด้วย ซึ่งท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมในแนวคิดของแต่ละกลุ่มและให้แนวคิดประกอบข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ที่ต้องมองความเป็นไปของประเทศเพื่อนบ้านมิใช่แต่เป็นคู่แข่งของไทย ขอให้มองว่าประเทศไทยต้องมีภาวะการเติบโตในหลายด้านที่สามารถแข่งขันได้ในระดับประชาคมอาเชียนและระดับโลก เป็นข้อเท็จจริงที่ท้าทายและต้องไม่อยู่โดดเดี่ยว หากต้องมองว่าเราต้องเดินและพัฒนาไปกับประเทศเพื่อนบ้าน และ ผู้อำนวยการฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กล่าวเสริมว่า ในธุรกิจการท่องเที่ยวเรามีความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรับและส่งต่อธุรกิจการท่องเที่ยวจากทั่วโลก

ในช่วงปิดการประชุม ท่านรองเลขาธิการ ก.พ. ได้กล่าวปิดงานและฝากข้อคิดเน้นย้ำว่าขอให้ นทร. ทุกคนตระหนักในบทบาทหน้าที่ในฐานะ นทร. ถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการใช้ชีวิตในต่างแดน และท้ายสุดได้อวยพรให้ นทร. ทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษา ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาก้าวสำคัญ รอคอยทุกๆ คนกลับไปร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป และขอให้เดินทางกลับเมืองที่ศึกษาโดยสวัสดิภาพ