สนร. ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน ณ นครมิวนิค และพบผู้บริหารพร้อมทีมงานของสถาบันเกอเธ่ สำนักงานใหญ่

munich-students-19-oct-14

เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2557 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การศึกษา น.ส. มณีรัตน บุญฉิม ได้เดินทางไปนครมิวนิค เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ นครมิวนิค โดยได้พบกับนักเรียนจำนวน 5 คน ซึ่งได้รับทุน ก. วิทย์ฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายปฏิเวธ เฉลิมพงษ์ (ป. เอก/ คนที่ 1 จากซ้าย) และ น.ส. มณฑาทิพย์ ภูมิวนิชชา (ศึกษาหลัง ป. เอก/ คนที่ 1 จากขวา), ทุน สกอ. จำนวน 1 คน ได้แก่ น.ส. อ้อฤทัย ใจบุญ (ป. เอก/ คนที่ 2 จากซ้าย), ทุนจุฬาลงกรณ์ฯ (ข้าราชการลาศึกษาในกำกับดูแลของ สกพ.) จำนวน 1 คน ได้แก่ นายสรรพสิทธิ์ ปัญญา (ป. เอก/ คนที่ 3 จากขวา) และทุน DAAD (ข้าราชการลาศึกษาในกำกับดูแลของ สกพ.) จำนวน 1 คน ได้แก่ น.ส. รัฐติการ คำบุศย์ (ป. เอก/ คนที่ 2 จากขวา)

goethe-meeting-20-oct-14

นอกจากนี้ อทศ. ชินพันธุ์ฯ ยังได้เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ฝ่ายภูมิภาค Dr. Roland Meinert หัวหน้าฝ่ายการตลาด Mr. Kay Hug เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญฝ่ายการตลาด Ms. Uta Beckmann และเจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (ดูแลประเทศไทย) Mrs. Renate Loehnert เพื่อเข้ารับฟังสรุปผลการศึกษาของนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 1 พร้อมหารือแผนการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 ที่กำลังศึกษา ณ เมืองไฟร์บวรก์ และรอบที่ 3 ซึ่งกำหนดเดินทางมาศึกษาในเดือนมกราคม 2558 และเนื่องในวาระเกษียณอายุของ Mrs. Renate Loehnert ซึ่งได้ปฏิบัติงาน ณ สถาบันเกอเธ่ มาเป็นระยะเวลา 34 ปี และรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับการเรียนภาษาของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 20 ปี อทศ. ชินพันธุ์ฯ จึงมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึกให้แก่ Mrs. Renate Loehnert เพื่อแสดงความขอบคุณในนามของสำนักงาน ก.พ. และ สนร. เยอรมนี

goethe-meeting-20-oct-14-2