ขอแสดงความยินดีต่อ อดีต นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 นายประณีต เหลืองสุข และ น.ส. จุฑารัตน์ แสงไฟ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนรัฐบาล ก. วิทย์ ฯ

mst

ด้วย นายประณีต เหลืองสุข อดีต นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 ได้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 สำหรับ ศึกษาด้านเทคโนโลยีโลหะ วัสดุ และพลังงานตามความต้องการของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และน.ส. จุฑารัตน์ แสงไฟ ได้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 สำหรับศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร / พืชศาสตร์ เน้น Seed Science Technology ตามความต้องการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เช่นกัน

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีต่อ นทร. ทั้งสองท่าน และขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาก่อนกลับไปช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป

ทั้งนี้ หาก นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน คนใดที่สนใจสมัครทุนรัฐบาลต่อในลักษณะเช่นเดียวกันกับรุ่นพี่ทั้ง 2 คน ก็ขอให้ติดตามการประกาศรับสมัครทุนทางเว็บไซต์ของ สนร. ต่อไป หรือติดต่อมายัง สนร. เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้