สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับสมาชิกใหม่สู่การศึกษาในเยอรมนี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาลรายใหม่ 3 ท่าน อย่างเป็นทางการและด้วยความยินดี ที่ได้รับทุนให้มาศึกษาในเยอรมนีในเดือนมกราคม 2561  

          เปิดฤกษ์ต้นปี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560 นายชนัช ชัยศักดานุกูล (โอ) นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ก. วิทย์ฯ ) ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเดินทางมาศึกษาภาษาเยอรมัน ณ สถาบันภาษา interDaF มหาวิทยาลัยไลป์ซิก ก่อน

ในวันเดียวกัน น.ส. อรรัตน์ จินต์แสวง (เตย) นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ตามความต้องการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา โดยเดินทางมาศึกษาวิจัย ณ สถาบันวิจัย Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, University of Potsdam

ในช่วงปลายเดือนมกราคม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 น.ส. สุพาภรณ์ ซิ้มเจริญ (ฝน) นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ก. วิทย์ฯ ) ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา Information Technology โดยเดินทางมาศึกษาวิจัย ณ มหาวิทยาลัยฮาเก้น (University of Hagen)

ในโอกาสนี้ สนร. ขออวยพรให้นักเรียนทุนทุกท่าน เริ่มต้นศึกษาด้วยความราบรื่น มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัยตามโครงการการศึกษา อีกทั้งมีความสุขกับการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีตลอดการศึกษา