สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับสมาชิกใหม่สู่การศึกษาในเยอรมนี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ประจำปี 2562 รายใหม่ จำนวน ๖ ท่าน ด้วยความยินดีอย่างเป็นทางการ ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รายละเอียด ดังนี้

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 62 น.ส. อุษณีย์ พันธุลาภ (ป้อย) นทร. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ตามความต้องการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยเดินทางมาศึกษาภาษาเยอรมันเพื่อเตรียมความพร้อม ณ สถาบันเกอเธ่ สาขานครมิวนิก (Goethe-Institut München) ก่อน ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (UNI FAU)

ต่อมา เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 62 นางสาวนัยนา ใต้เมืองปาก (ไนซ์) นทร. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาตรี – โท – เอก สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งโลจิสติกส์ เน้นระบบการขนส่ง ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา โดยเข้าศึกษาระดับภาษาเยอรมันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน ณ สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองเกิตทิงเงิ่น (Goethe-Institut Göttingen)

และในวันที่ 8 ต.ค. 62 นายกฤษณะ สระแก้ว (เค้ก) นทร. ทุน พสวท. ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ และเข้าศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก ณ สถาบันวิจัย Max-Planck-Institute for Physics มหาวิทยาลัย Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

โดยในวันถัดไป วันที่ 9 ต.ค. 62 นางสาวจินดารัศมี พรหมเผ่า (บูม) นทร. ทุน พสวท. ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ และเข้าศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก ณ สถาบันวิจัย Max-Planck-Institute of Quantum Optics มหาวิทยาลัย Technische Universität München (TUM)

ก่อนสิ้นปี เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62 นางสาวญาดา ดวงนำสว่าง (แพม) ได้รับทุนให้ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเข้าศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก ณ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัย Freie Universität Berlin (FU Berlin)

และในวันเดียวกัน นางสาวอีวา ไอยรากาญจนกุล (อี๊ฟ) ได้รับทุนให้ศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เช่นกัน และเข้าศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Technische Universität Berlin (TU Berlin)