สนร. เยอรมนี ต้อนรับอัครราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดูแลและจัดการศึกษาให้กับ นทร. ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้ให้การต้อนรับ Mr. Mohamed Jinah อัครราชทูต (Deputy Ambassador) ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ และ Mr. Hussain Jahhaz เลขานุการโท (Second Secretary) ในโอกาสที่มาเยือน สนร.เยอรมนี เพื่อขอรับข้อมูลและหารือเกี่ยวกับการดูแลและจัดการศึกษาให้กับ นทร. ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีของประเทศไทยเพื่อจะได้นำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่การศึกษาของ สนร. เยอรมนี ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลในการปรึกษาหารือด้วย ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ในโอกาสนี้ อทศ. นิสราฯ กล่าวต้อนรับอัครราชทูต Mr. Jinah และเลขานุการโท Mr. Jahhaz และกล่าวแนะนำ สนร. เยอรมนี โดยให้ข้อมูลกี่ยวกับภารกิจในการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ก.พ. พร้อมทั้งได้แนะนำทีมงานเจ้าหน้าที่การศึกษาทุกท่าน นอกจากนี้ได้ให้ทีมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมสรุปภารกิจงานดูแลและจัดการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาอยู่ในเยอรมนี ว่าด้วยเรื่อง ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา มหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันวิจัยที่นักเรียนทุนระดับปริญญาเอกทำการศึกษาวิจัยด้วย พร้อมข้อมูลหน่วยงานการศึกษาของเยอรมนีที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลการศึกษา ในการนี้Mr. Mohamed Jinah ได้กล่าวขอบคุณ สนร. เยอรมนี ที่ได้ให้การต้อนรับและได้ให้ข้อมูลการศึกษาและการดูแลจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลโดยละเอียด อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในการนำไปศึกษาและเพื่อการริเริ่มเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรของประเทศซึ่งมีนโยบายที่จะจัดส่งเยาวชนมาศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งในระดับอุดมศึกษารวมทั้งในระดับอาชีวศึกษาด้วยในอนาคต โดยมีความสนในหลักสูตรการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และหวังที่จะได้รับความอนุเคราะห์จาก สนร. เยอรมนี อีก ในโอกาสต่อไป