สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ประจำปี 2560

ด้วย สนร. เยอรมนี เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาที่ 2 และ 3 และ นทร. รุ่นที่ 4 ที่กำลังเตรียมเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา สนร. เยอรมนี นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการศึกษาเพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลสามารถศึกษาสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ระหว่างวันที่ 13 – 15 ม.ค. 60 ณ เมืองไลป์ซิก (Leipzig) โดยร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ Herder-Institut ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภาษาเยอรมันอุดมศึกษา (Academic Lab | UniSpracheDeutsch) ประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยไลป์ซิก (Universität Leipzig) โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาลเข้าร่วม ทั้งสิ้น 19 คน

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ม.ค. 60 นักเรียนทุนทยอยเดินทางมาจากเมืองที่ศึกษา พร้อมเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา ณ ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย โดย อทศ. ชินพันธุ์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวขอบคุณคณาจารย์จากสถาบันฯ ในโอกาสที่ได้ร่วมจัดสัมมนาหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนทุนในครั้งนี้ โดยทางมหาวิทยาลัยฯ นำโดยศาสตราจารย์ Prof. Dr. Christian Fandrych และทีมอาจารย์ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในความร่วมมือในครั้งนี้ ต่อมานักเรียนทุนได้เข้าทดสอบความสามารถทางภาษาและศักยภาพการอ่านในห้องทดสอบการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยก่อนเริ่มต้นสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันถัดไป

ในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 60 ทีมอาจารย์ Mr. Stefan Rahn Ms. Maria Parker และ Ms. Antje Rüger เริ่มต้นสัมมนาหัวข้อเรื่องการอ่านภาษาเยอรมันวิชาการเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ แนะนำเทคนิคการเรียนรู้คำศัพท์วิชาการและคำศัพท์เฉพาะทาง ยุทธศาสตร์ในการเรียนรู้ การบริหารจัดการเนื้อหาการเรียนรู้และเวลาให้เกิดประสิทธิผลในการวางแผนการศึกษาตลอดภาคการศึกษา รวมถึงการแนะนำให้รู้จักแหล่งความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองทั้งทางออนไลน์ อาทิ สารานุกรมออนไลน์ DWDS โปรแกรม app ศัพท์วิชาการ และหนังสืออ้างอิงในการพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับในภาคบ่ายต่อเนื่องด้วยหัวข้อการเตรียมสอบ การตอบโจทย์ข้อสอบให้ตรงประเด็นตามความคาดหวังของอาจารย์ผู้สอน และในวันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค. 60 เริ่มต้นสัมมนาด้วยการจำลองสถานการณ์การบรรยายในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เรียนรู้เทคนิคการเตรียมพร้อมก่อนเริ่มบรรยาย ระหว่างการฟังบรรยาย โดยเน้นการจดบันทึกอย่างมีระบบระหว่างและหลังการบรรยาย ตลอดจนการทบทวนเพื่อให้เกิดความเข้าใจหลังการบรรยายในแต่ละครั้ง เพื่อปูทางไปสู่การเตรียมสอบอย่างมีประสิทธิภาพ และปิดท้ายด้วยอาจารย์ผู้สอนมอบหนังสือรับรองการเข้าร่วมสัมมนาฯ ให้แก่นักเรียนทุนทุกท่าน

สนร. เยอรมนี หวังว่าการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเจาะลึกมุ่งเน้นแนวทางเทคนิคการเรียนการสอบในเกิดประสิทธิผล ในบรรยากาศกลุ่มเล็กเน้นการเรียนรู้อย่างทั่วถึงนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุกท่านในการนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และผลการสอบในปีการศึกษานี้ต่อไป