การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ” สำหรับนักเรียนทุนระดับปริญญาเอก ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2558 ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ

eng-duss-0

สืบเนื่องจากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “English Academic Writing and Oral Presentation” สำหรับนักเรียนทุนระดับปริญญาเอก จัดขึ้น ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2558 ณ กรุงเบอร์ลินที่ผ่านมา และเพื่อกระจายโอกาสให้แก่ นทร. ระดับ ป. เอก ที่ศึกษาในแคว้นอื่นๆ ได้เข้าร่วมอบรมอย่างทั่วถึง สนร. เยอรมนี จึงได้จัดประชุมดังกล่าว เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ บ้านพักเยาวชน (Jugendherberge Düsseldorf) เมืองดุสเซลดอร์ฟ โดยมี นทร. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 17 คน โดย สนร. ได้เชิญวิทยากรท่านเดิม Mr. Daniel Hedges ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษวิชาการในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกรุงเบอร์ลินมาเป็นผู้นำการสัมมนาในครั้งนี้ โดยเนื้อหาในการสัมมนาเน้นแนวทางและเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การนำเสนอผลงานปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ การฝึกการออกเสียงและเน้นท่วงทำนองของประโยคในสถานการณ์จำลอง รวมถึงแนะนำแหล่งข้อมูลความรู้อ้างอิง อาทิ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สารานุกรมคลังศัพท์ออนไลน์ ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่จักเป็นประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ต่อไป

eng-duss-1

eng-duss-2

eng-duss-3