ประกาศ สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการส่งแบบคำร้องมายัง สนร. เยอรมนี

วันที่ 19 มีนาคม 2563

ถึง นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีประกาศเพิ่มเติมที่นักเรียนทุนควรทราบ ดังนี้

  1. ประกาศ สำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 2 (ดาวน์โหลด)
  2. ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการควบคุมการเข้า-ออกของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (ดาวน์โหลดหน้า 1  : ดาวน์โหลดหน้า 2)
  3. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง (ดาวน์โหลด)
  4. สรุปประกาศตามข้อ 3. เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนทุน เป็น Infographic (ดาวน์โหลด)

 

 

นอกจากนี้ ในช่วงเวลานี้ นักเรียนทุนสามารถส่งทุกแบบคำร้องให้ สนร. เยอรมนี ทางอีเมล์ได้ ยกเว้น แบบคำร้องขอเบิกค่าใช้จ่ายซึ่งยังคงต้องส่งฉบับจริงให้กับ สนร. เยอรมนี โดยขอให้ทำสำเนาไว้ด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย และ สนร. เยอรมนี ขอแจ้งว่าการดำเนินการต่างๆ ในช่วงเวลานี้ อาจใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่าปกติ เช่น การเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ เป็นต้น

 

ท้ายนี้ สนร. เยอรมนี ขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่านรักษาสุขภาพ และปฏิบัติตามข้อแนะนำของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ

 

จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สนร. เยอรมนี