ข่าวสำคัญ เรื่องการเดินทางไปยังประเทศที่ศึกษาหรือเดินทางกลับประเทศไทยของนักเรียนทุนรัฐบาล

ถึง  นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สนร. เยอรมนี ขอแจ้งข่าวสำคัญแก่นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน ดังต่อไปนี้

 

  1. สำนักงาน ก.พ. ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีความต่อเนื่องจากประกาศฉบับที่ 2 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยขยายระยะเวลาของประกาศฉบับที่ 2 ออกไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยเน้นถึงมาตรการ 2 ข้อ สรุปได้ว่า
  • บุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ที่ขณะนี้พำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ระงับการเดินทางไปยังประเทศที่ศึกษา กรณีมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเดินทางให้ขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.พ.
  • บุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ กรณีมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยหรือออกนอกประเทศที่ศึกษา ให้ขออนุญาตสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับที่ 3 และ ประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับที่ 2)

 

  1. สนร. เยอรมนี เริ่มเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน สามารถติดต่อ สนร. เยอรมนี ทั้งทางโทรศัพท์ ทางอีเมล ได้ตามวันเวลาทำการ และจัดส่งเอกสารการศึกษาและแบบขอบันทึกเบิกจ่ายทางไปรษณีย์ได้ตามแนวปฏิบัติที่ผ่านมา

 

ท้ายนี้ สนร. เยอรมนี ขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่านเฝ้าระวังและรักษาสุขภาพ โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขของรัฐบาลเยอรมนีอย่างเคร่งครัด การเว้นระยะห่างทางสังคม และการใช้หน้ากากอนามัยในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ ในการติดต่อสื่อสาร และในการเข้าใช้บริการในอาคาร สถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สนร. เยอรมนี