สนร. เยอรมนี ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมคู่สมรส นายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี นักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาในกรุงเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน โดยมีทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทย เข้าร่วมพิธีประมาณ 150 คน ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคมร่วมกับข้าราชการทีมประเทศไทย ณ อาคารวิลล่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ในลำดับแรก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเช้า มีพระสงฆ์จากวัดไทยในกรุงเบอร์ลินร่วมพิธี จำนวน 9 รูป ได้แก่ วัดพุทธาราม วัดพุทธวิหาร วัดสังฆทาน วัดพระธรรมกาย วัดป่าโพธิธรรม และสำนักสงฆ์ชีวธรรมกุสลา โดยมีพระโสภณพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส วัดพุทธาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีประกอบด้วยเอกอัครราชทูตฯ เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวอาศิรวาทและมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยคณะสงฆ์ไทยในเยอรมนี (ค.ส.ย.) ซึ่งมีพระโสภณพุทธิวิเทศเป็นประธาน ได้จัดพิมพ์หนังสือพระปริตร สำหรับเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มอบแก่ผู้เข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมกันสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้ด้วย จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตตภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยมีประชาชนเตรียมภัตตาหารเพลมาร่วมถวายแด่พระสงฆ์ด้วย

หลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สนร. เยอรมนีและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธีมอบเงินและสิ่งของแก่ Berliner Stadtmission เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในกรุงเบอร์ลิน มุ่งให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกรุงเบอร์ลิน โดยชุมชนชาวไทย ทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกันบริจาคเครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว ข้าวสาร อาหารแห้ง ของเล่นเด็ก เพื่อมอบแก่ผู้ไร้บ้านและผู้ยากไร้ รวมทั้งบริจาคเงินอีกจำนวน 2,000 ยูโร ให้แก่โครงการ Gussower Erlebnis Camp (GEC)  ของหน่วยงาน Berliner Stadtmission เพื่อช่วยให้เด็กด้อยโอกาสสามารถออกค่ายเยาวชนร่วมกับเยาวชนอื่นๆ ในช่วงฤดูร้อนในปีนี้  หลังจากนั้นชุมชนไทยได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน พร้อมกับชุมชนชาวไทย โดยจัดพิธี เวลา 11.30 น. พร้อมกับการถ่ายทอดสดการเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อประกอบพิธีไปพร้อมกันกับที่ประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมใจกันกล่าวถวายพระพรทรงพระเจริญ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน