ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัชรกมน หนูเอียด นทร.ก.วิทย์ฯ และ นายไกรสร ไชยซาววงศ์ นทร. สกอ. ที่จบการศึกษาระดับ ป. เอก ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

patcharakamon

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัชรกมน หนูเอียด นทร.ก.วิทย์ฯ และ นายไกรสร ไชยซาววงศ์ นทร. สกอ. ที่จบการศึกษาระดับ ป. เอก ในสาขา Material Science and Engineering และ Electrical Engineering ตามลำดับ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยนางสาวพัชรกมน จะกลับไปปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ นายไกรสรจะกลับไปปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสนี้ สนร. เยอรมนี หวังว่า นทร. ทั้งสองท่านจะนำความรู้ ความสามารถที่ได้ล่ำเรียนจากประเทศเยอรมนีกลับไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไป