งาน Career Day 2019 @ Berlin

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ร่วมมือกับสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.) จัดงาน Career Day 2019 @ Berlin ณ โรงแรม Vienna House Andel’s ณ กรุงเบอร์ลิน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมงาน จำนวน 168 คน เป็นนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จำนวน 20 คน และเป็นนักเรียนทุนส่วนตัว จำนวน 148 คน

ในลำดับแรก นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัคราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) สนร. เยอรมนี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน Career Day 2019 @ Berlin โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน -นักเรียนไทยที่ศึกษาในเยอรมนี และนักเรียนไทยในภาคพื้นยุโรป มีโอกาสที่จะได้รู้จักหน่วยงานภาครัฐของไทย ได้ทราบช่องทางการรับทุนการศึกษาต่อ รวมทั้ง โอกาสสมัครเข้าทำงานกับบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงของไทย และกลับไปทำงานในประเทศไทย เพื่อใช้ความรู้ที่ศึกษา ไปพัฒนาประเทศต่อไป โดยในงานมีการจัดบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลเส้นทางอาชีพ จากหน่วยงานทั้งจากภาคราชการ ได้แก่ สำนักงาน ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รวมทั้งบริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท BOSCH ประเทศไทย บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และบริษัท บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งในโอกาสนี้บริษัทได้เปิดให้มีการสมัครเข้าทำงานและสัมภาษณ์งาน

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียนไทยสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ของการพัฒนาประเทศไทยที่ได้มีความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ในประเทศเยอรมนี อีกทั้งการพัฒนาประเทศไทยที่ได้มีการนำองค์ความรู้จากประเทศเยอรมนีกลับไปใช้ในการพัฒนาประเทศไทยและกระตุ้นให้นักศึกษาไทยในประเทศเยอรมนีให้นำความรู้ที่ศึกษากลับไปพัฒนาประเทศไทยในอนาคตต่อไป รวมทั้งการส่งเสริมวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยมีพลวัตและเอกภาพช่วยขับเคลื่อนให้ไทยเป็นประเทศไทยพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง และยั่งยืน

ในลำดับถัดมา นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. รองเลขาธิการ ก.พ. ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “To Take Part in Steering and Developing Thailand” และ “Recruitment Strategies in the Public Service” โดยได้บรรยายถึงวิสัยทัศน์ของประเทศไทย 2580 ที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เน้นการพัฒนาคน สังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม ภาครัฐเพื่อประชาชน และยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) เพื่อให้การปฏิรูปประเทศสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณากำหนดทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย ซึ่งเป็นการดำนินการให้ทุนสนับสนุนวัตกรรมภาครัฐ โดยเป็นส่วนหนึ่งของทุนรัฐบาลสำหรับผู้ที่สนใจโดยเป็นทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศในสาขาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความปลอดภัย การบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งทุนนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้กำลังคนที่มีคุณภาพและเน้นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคคลที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในต่างประเทศ

ในช่วงถัดไปเป็นการเสวนา หัวข้อ “การเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ” โดยผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน คือ ผู้เชี่ยวชาญจิราพร วิโรจน์ชีวัน ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ กรุงบรัสเซลส์ ผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการเด่นเดือน เหลืองเช็ง ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคุณสุชญา ตันเจริญผล เลขานุการเอก ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเสวนา โดยมีนางสาววรารัตน์ ไคขุนทด พนักงานคดีปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานศาลปกครอง (อดีต นทร. ทุน ก.พ.) เป็นผู้ดำเนินรายการ สรุปได้ดังนี้

ผู้เชี่ยวชาญจิราพร วิโรจน์ชีวัน จากสำนักงาน ก.พ. ได้แนะนำสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานสายสังคม เป็นองค์กรที่ดูแลข้าราชการพลเรือนและการบริหารงานบุคคลของประเทศไทย โดยมีหน้าที่หลักคือ การสรรหาและการบริหารกำลังคนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ในปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสมัครเข้ารับราชการโดยมีมุ่งไปที่กลุ่มคนที่มีจิตสาธารณะ สามารถรับการเปลี่ยนแปลงและมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบคำถามในโจทย์ใหม่ๆ รวมทั้งบุคคลที่มี Knowledge Base และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ Digital Technology ท้ายสุดได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและขั้นตอนการรับทุนนวัตกรรม ซึ่งเป็นทุนที่อยู่บนพื้นฐานของนโยบายประเทศไทย 4.0

คุณสุชญา ตันเจริญผล จากกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานของกระทรวงการต่างประเทศสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับราชการ โดยนโยบายลักษณะงานที่ต้องการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคง ในภูมิภาคและในระดับโลก และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนร่วมกันไปในทุกมิติ รวมไปถึงการดูแลประชาชนในต่างประเทศด้วย ในปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักการทูตระดับปฏิบัติการ สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีในทุกสาขา

ดร.มาณพ สิทธิเดช จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและ EU ซึ่งเน้นไปในด้านนาโนเทคโนโลยี การรักษาโรค การบริหารและการจัดการน้ำ รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มเติมและโครงการ Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) และประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในด้าน Bioengineering Bioprocessing และ Biology อีกทั้งทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการเด่นเดือน เหลืองเช็ง จาก ททท. ได้แนะนำ ททท. ที่เป็นองค์กรด้านการตลาดของการท่องเที่ยวไทย มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยต่อผู้ที่สนใจ โดยครอบคลุมจากการเดินทางท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่างๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism อันเป็นจุดประสงค์หลักของ ททท. โดย ททท. ต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ ททท.

ในช่วงถัดไปเป็นการแนะนำบริษัทที่มาร่วมงาน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท BOSCH ประเทศไทย บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และบริษัท บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ยังมีช่วงเล่าประสบการณ์การทำงาน และการคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการสมัครงาน จากคนไทยในหลากหลายสาขา

ท้ายสุดเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เส้นทางอาชีพในอนาคต”  โดย ดร. พีรวรรณ วิวัฒนานนท์ ตำแหน่ง Systems Engineer/Deputy Project Manager จากบริษัท RUAG Space, Switzerland ได้เล่าถึงการเตรียมตัวและการทำงานในหน่วยงานต่างๆ  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงลักษณะการทำงานที่มีการเน้นย้ำเรื่องการสอบถามเพื่อนร่วมงานในโครงการที่ตนเองทำ เพื่อให้เกิดคำถามและข้อวิพากย์วิจารณ์มากที่สุด และนำสิ่งดังกล่าวมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาโครงการที่ดำเนินงานให้เกิดข้อบกพร่องน้อยที่สุด  รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างความแตกต่างในด้านความคิดเห็นและความหลากหลายทางด้านความคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้โครงการน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  อีกทั้ง การให้ความสำคัญของการเขียนประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae หรือ CV) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการสมัครงานอีกด้วย

สำหรับการจัดบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เพื่อให้ข้อมูลเส้นทางอาชีพ มีหน่วยงานจากภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ ร่วมงานด้วย ได้แก่ ภาคราชการ 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาครัฐวิสาหกิจ 2 หน่วยงาน คือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ ททท. ส่วนบริษัทเอกชนทั้ง 6 บริษัท นอกจากจะประชาสัมพันธ์บริษัทและเปิดรับสมัครงานแล้ว ยังมีการสัมภาษณ์งานอีกด้วย