สนร. เยอรมนี จัดประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 ณ เมืองบราวน์ชไวก์ (Braunschweig)

เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สนร. เยอรมนี จัดประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561 ณ โรงแรม Vienna House Easy Braunschweig ณ เมืองบราวน์ชไวก์ (Braunschweig) แคว้นนีเดอร์ซัคเซินโดยได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน กล่าวเปิดงานและให้โอวาท นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าวให้โอวาทและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นักเรียนทุนรัฐบาลกับสถานการณ์โลกใหม่” และ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ร่วมเปิดการประชุม โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาลในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ประกอบด้วยนักเรียนทุนส่วนกลาง และนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 ซึ่งกำลังศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเดินทางมาร่วมงานประชุมจำนวนทั้งสิ้น 121 คน

นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัคราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) สนร. เยอรมนี ได้กล่าวรายงานต่อเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน รองเลขาธิการ ก.พ. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เข้าประชุม ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนอันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่างการศึกษา รวมถึงการได้ทบทวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์การศึกษาของนักเรียน
ทุนรัฐบาล รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทุนซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุนหรือทำงานในประเทศไทยต่อไป ในการประชุมในครั้งนี้ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน คือ การสร้างแรงกระตุ้นให้แก่นักเรียนทุนตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโดยผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนด้วยกันและกับ สนร. และการเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนทุนเพื่อกลับไปทำงานให้แก่ประเทศไทย

ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุน โดยขอให้นำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 และในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในเยอรมนี ก็ขอให้ใช้โอกาสนี้เปิดโลกทัศน์ของตนเองศึกษาความเข้มแข็งของสังคมเยอรมนี ความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมของคนเยอรมัน สังคมที่เปิดกว้างในความหลากหลายของวัฒนธรรม ส่วนการใช้ชีวิตเพื่อส่วนรวมนั้นขอให้สนับสนุนช่วยเหลือชุมชนไทยตามกำลังความสามารถ สำหรับการใช้ชีวิตส่วนตัวขอให้ยึดหลัก 3 L ในการดำรงชีวิต ได้แก่ L = Language and Communication  L = Lifelong Learning  และ L = Live moderately และที่สำคัญคือการเป็นสุขจากการให้ผู้อื่น เพื่อประโยชน์ต่อสังคม สุดท้ายได้กล่าวอวยพรขอให้นักเรียนทุนทุกคนสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย ผ่านพ้นอุปสรรคทุกประการ และให้มีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็ง เพื่อกลับไปเป็นกำลังของชาติไทยในอนาคตต่อไป

ในลำดับต่อมา นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “นักเรียนทุนรัฐบาลกับสถานการณ์โลกใหม่” ว่า ในกรอบของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ปัจจุบันรัฐบาลไทยมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. ปรับเปลี่ยนการเตรียมกำลังพลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ปรับระบบการให้บริหารจัดการการให้ทุนรัฐบาล (Talent management) เพื่อให้ได้กำลังคนไปทำงานตามที่เหมาะสม บอกเล่าถึงทิศทางการปฏิรูปของประเทศและหน่วยงานราชการรวมถึงหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ การประกาศนโยบายระเบียงทางเศรษฐกิจ Eastern Economic Corridor (EEC) : Thailand 4.0 เพื่อให้นักเรียนทุนได้ตั้งโจทย์กับตนเองในการนำความรู้ที่ศึกษากลับไปขับเคลื่อนประเทศในทศวรรษหน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

ในช่วงต่อมา นางสาวพรพิศ สมพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาล ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.) ได้ให้ความรู้กับนักเรียนทุนรัฐบาลหน่วยราชการทุกทุน ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดการและดูแลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล” และนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ได้ร่วมประชุมนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน โดยชี้แจงแนวทางการปฏิบัติระหว่างศึกษาในต่างประเทศและหลังสำเร็จการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนโครงการฯ รุ่นที่ 3 ทำงานในส่วนราชการและภาคเอกชนได้

นอกจากนี้ยังจัดให้นักเรียนทุนรัฐบาลหน่วยราชการทุกทุน เข้ากลุ่มเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ระบบราชการไทยที่คาดหวัง” โดยมี นางสาวพรพิศ สมพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาล (ศกศ.) และนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ร่วมอภิปราย ซึ่งนักเรียนทุนรัฐบาลได้อภิปรายถึงความล่าช้าของระบบราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง ความไม่โปร่งใสและการคอรัปชั่น อย่างไรก็ตามนักเรียนทุนรัฐบาลเห็นว่า ระบบราชการมีความมั่นคงและสามารถทำงานเอื้อประโยชน์ให้แก่สังคมในภาพรวมได้ โดยให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารต้องสร้างให้มีความโปร่งใสในระบบ ลดขั้นตอน และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในเกิดความรวดเร็วและตรวจสอบได้

สำหรับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ได้เข้ากลุ่มเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เส้นทางการทำงานและความท้าทายในภาครัฐและภาคเอกชน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. รัชนี วัฒนวิศิษฎพร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต นายภัฎพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำเยอรมนี และนายประวิทย์ เจริญกุล ผู้จัดการการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด โดยมี น.ส. วรารัตน์ ไคขุนทด พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักงานศาลปกครอง (ข้าราชการลาศึกษา) เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งนักเรียนทุนให้ความสนใจสอบถามเรื่องแนวทางในการสมัครเข้าทำงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และเส้นทางความก้าวหน้าในการทำงาน โดยวิทยากรได้แลกปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน โอกาสในความก้าวหน้า และช่องทางในการสมัครงาน

ในช่วงเย็นของการประชุม สนร. ได้มอบรางวัล “คนดีศรี สนร.” ให้แก่ น.ส. ลชินี ปานใจ นทร. ก. วิทย์ฯ ระดับปริญญาเอก นายกิตติศักดิ์ ถิ่นพันธุ์ นทร. ก. วิทย์ฯ ระดับปริญญาเอก และนายคามิน  ศิริวัฒน์เวชกุล นทร. พสวท. ระดับปริญญาโท ที่มีจิตอาสาและให้ความช่วยเหลืองาน สนร. และสถานเอกอัครราชทูตมาโดยตลอด พร้อมนี้ อทศ. นิสราฯ ขอทบทวนเรื่องแนวปฏิบัติ กฎระเบียบในการขออนุมัติอนุญาตต่างๆ โดยเฉพาะการเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษา เนื่องจากปัจจุบันมักมีเหตุก่อการร้าย ขอให้นักเรียนทุนแจ้งให้ สนร. ทราบทุกครั้ง และให้ระมัดระวังตนมากขึ้น

ช่วงค่ำได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ จัดให้มีกระประกวดการแต่งกายชุดไทยในแบบฉบับ “บุพเพสันนิวาส”
โดย น.ส. เนียนรดา เพิ่มสมบัติ ได้รับรางวัล “งามแท้”  น.ส. เกตุอัญญาณ์ อาสาสุ ได้รับรางวัล “แลตะลึง” และ น.ส. ณัฎฐณิชา นันใจยะ ได้รับรางวัล “ขวัญใจออเจ้า” และมีการตอบคำถามประวติศาสตร์ไทยชิงรางวัล

ในวันสุดท้ายของการประชุม ได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม โดยการ walk Rally ตามรอยอารยธรรมโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ในเมืองบราวน์ชไวก์ เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมให้กับนักเรียนทุน กลุ่มผู้ชนะเลิศได้แก่ กลุ่ม Eintracht Braunschweig เข้ารับรางวัลจากท่านรองเลขาธิการ ก.พ. โดยกลุ่มชนะเลิศมีเคล็ดลับว่า มีการประชุมทำความรู้จักกัน แบ่งงานระหว่างการเดินทางไปยังตัวเมือง ส่งผลให้ค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว

ในช่วงปิดการประชุม ในภาคบ่าย อทศ. นิสราฯ กล่าวปิดงานและอวยพรให้นักเรียนทุนทุกคนศึกษาสำเร็จตามเป้าหมาย หากมีปัญหาใดๆ ขอให้ติดต่อ สนร. เพื่อจะได้ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหากันต่อไป และขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ