สนร. เยอรมนี นำนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ กรุงเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม เข้าคารวะท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

meetingberlin08-0

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเบอร์ลิน เพื่อติดตามสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ รับฟังปัญหาอุปสรรคและความก้าวหน้าในการศึกษา โดยมีนักเรียนทุนมาร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 12 ท่าน และในวาระโอกาสนี้ สนร. เยอรมนี ได้นำคณะนักเรียนทุนและเจ้าหน้าที่ สนร.  เข้าคารวะพร้อมรับมอบนโยบายจากท่านเอกอัครราชทูต นายธีระวัฒน์ ภูมิจิตร ซึ่งมารับตำแหน่งใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในลำดับแรก ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ นทร. โดยได้กรุณาบอกเล่าประสบการณ์การศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาลสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งในขณะนั้น ท่านจะต้องเรียนภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาอังกฤษ ควบคู่กันไป ดังนั้นท่านจึงได้ถ่ายทอดประสบการณ์และเน้นย้ำกับทุกคนว่า ขอให้พยายามเข้าใจและเข้าให้ถึงธรรมชาติของภาษานั้นๆ อย่างถ่องแท้ และขออย่าได้ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ระบบการเรียนการสอนของเยอรมันมีความเฉพาะตัวและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระมาก ซึ่งแตกต่างอย่างมากกับระบบการศึกษาของไทย นักเรียนฯ จึงต้องมีวินัยสูง และต้องปรับตัวให้ได้ พร้อมทั้งต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าแต่ละคนสนใจศึกษาวิชานั้นๆ ด้วยเหตุผลใด ต้องรู้จักที่จะตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถต่อยอดความรู้ ความคิด จนสามารถสร้างองค์ความรู้ของตนได้ในที่สุด

meetingberlin08-1
meetingberlin08-2meetingberlin08-3

นอกจากนี้ ในส่วนของการใช้ชีวิตระหว่างศึกษา ในฐานะนักศึกษาไทย ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้คำแนะนำในฐานะที่ตนเองได้ผ่านประสบการณ์เดียวกันมากกว่า 10 ปี ว่า การให้ความช่วยเหลือสังคมไทยในต่างแดน ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักเรียนสามารถกระทำได้ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม แต่ละคนสามารถมีบทบาทที่จะช่วยสังคมคนไทยในต่างแดนได้ ตามกำลังความสามารถที่ตนเองมี อาทิ การถ่ายทอดภาษา วัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีของไทยให้แก่บุคคลที่รักและผูกพันกับประเทศไทย ในท้ายสุด นอกจากความรู้ภาษาเยอรมันที่ได้จากการศึกษาในประเทศนี้แล้ว ท่านเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ฝากเรื่องความสำคัญของการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ในระดับดี เนื่องจากภาษาอังกฤษยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในเวทีสากลและการประกอบอาชีพการงานต่อไป และสิ่งสำคัญซึ่งจะละทิ้งไม่ได้ก็คือ การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยท่านได้เน้นย้ำให้นักเรียนฯ ทุกคนให้ความสำคัญกับภาษาไทย ขอให้ใช้ภาษาไทยในการสื่อความได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานต่อไปในอนาคตของนักเรียนฯ ทุกคน จากนั้น อทศ. ชินพันธุ์ฯ ได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตฯ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน