การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ กรุงเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี น.ส. มณีรัตน บุญฉิม ได้จัดประชุมตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลและติดตามผลการศึกษา ที่กำลังศึกษา ณ กรุงเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม โดยมีนักเรียนทุนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 13 คน ได้แก่

– แถวหลังจากซ้ายไปขวา : นายธีรพงค์ ปุผาลา (เต๋า) และนายพันธวิชญ์ สิริเขมาภรณ์ (แพน) นทร. โครงการ
1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ระดับ ป.ตรี นายกิตติศักด์ ถิ่นพันธุ์ (เขี้ยว) นทร. ก.วิทย์ฯ ระดับ ป.เอก น.ส. เกตุอัญญาณ์ อาสาสุ (รุ้ง) นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ระดับ ป.ตรี นายรชต แจ่มเมือง นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ระดับ ป.ตรี และนายวันรัฐ งามนิยม (ไบร์ท) นทร. ก.พ. ระดับ ป.โท
– แถวกลางจากซ้ายไปขวา : น.ส. ภาวินี ศิริประพฤทธิ์ (เบลล์) นทร. กระทรวงการต่างประเทศ ระดับ ป.ตรี น.ส. ณิชนก เอื้อเวชนิชกุล (แพรว) น.ส. วิริยา เรืองกลิ่น (วิว) นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ระดับ ป.ตรี และนายคามิน ศิริวัฒน์เวชกุล (เคน) นทร. พสวท. ระดับ ป.โท
– แถวหน้าจากซ้ายไปขวา : นายเมธาวี ลังกา (แคมป์) น.ส. ชลธิชา สุขกุล (แจง) นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ระดับ ป.ตรี และ น.ส. ปราณี พฤกพัฒนาชัย (โอ) นทร. ก.พ. ระดับ ป.เอก

อทศ. นิสราฯ กล่าวต้อนรับนักเรียนทุนทุกท่าน และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบนักเรียนทุนทุกท่านเป็นกลุ่มแรก โดย อทศ. นิสราฯ บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตการทำงานราชการ ณ สำนักงาน ก.พ. ก่อนเดินทางมารับหน้าที่ดูแลนักเรียนทุนทุกท่าน และขอรับทราบข้อมูลการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนทุกท่าน พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามเรื่องต่างๆ รวมทั้งแจ้งข้อมูลเรื่องโอกาสและแนวทางในการฝึกงานหรือเข้าทำงานของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน หลังสำเร็จการศึกษาในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และท้ายสุด อทศ. นิสราฯ ขอให้นักเรียนทุกท่านมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ และขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ณ เมืองหลวงแห่งนี้