สนร. เยอรมนี เดินทางตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลพร้อมเยี่ยมชมสถาบันมาตรวิทยาและทดสอบวัสดุ แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung) ณ กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยม น.ส. ปราณี พฤกพัฒนาชัย นักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ก.พ. ซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (Chemical Metrology) ณ มหาวิทยาลัยฮุมโบลท์แห่งเบอร์ลิน (Humboldt-Universität zu Berlin) ตามความต้องการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้เข้าพบ Prof. Dr. Ulrich Panne ประธานสถาบันมาตรวิทยาและทดสอบวัสดุแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung) ณ กรุงเบอร์ลิน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ นทร. และ Dr. Jochen Vogl อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วย เพื่อกล่าวแสดงความขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองที่ได้อำนวยห้องปฏิบัติการและดูแลการดำเนินงานวิจัยของ นทร. ตลอดสามปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยได้ตามเป้าหมาย รวมไปถึงโอกาสที่จะทำงานร่วมกันในอนาคตด้านเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการระหว่างสถาบันมาตรวิทยาของไทยและของเยอรมนีต่อไป

ในการนี้ อทศ. นิสราฯ และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันมาตรวิทยาและทดสอบวัสดุแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในแผนกเคมีวิเคราะห์ และห้องปฏิบัติการของ นทร. ภายใต้กลุ่มงานของ Dr. J. Vogl อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วย โดยมีเครื่องมือหลักในการวิจัยคือ Inductive Couple Plasma – Mass Spectrometer (ICP-MS) ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุ ที่มีการพัฒนารุ่นล่าสุด สามารถวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายชนิดในเวลาเดียวกัน ควบคุมการทำงานโดยระบบคอมพิวเตอร์อัติโนมัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานเภสัชวิเคราะห์ประเภทต่างๆ หรือใช้ในงานวิเคราะห์แร่ธาตุในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น