สนร. ขอต้อนรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 กลุ่มที่ 2 สู่การศึกษาในเยอรมนี

สนร. เยอรมนี โดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้ปฏิบัติราชการติดตามและตรวยเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลในเมืองพอทสดัมและแคว้นบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีภารกิจ ดังนี้

aug-2015-1

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เดินทางไปรับนักเรียนทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์) น.ส. เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพล ณ สนามบิน Airport Tegel กรุงเบอร์ลิน โดย นทร. ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานาโนเทคโนโลยี ณ สถาบันวิจัย Max Planck Institute of Colloids and Interfaces เมืองพอทสดัม-โกลม (Potsdam-Golm) และได้ติดตามการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ เมืองพอทสดัม 2 ราย ได้แก่ น.ส. รัชดา อุยยืนยงค์ นทร. ก.พ. และ น.ส. นวินดา ฉัตรสกุลพรหม นทร. พสวท. ศึกษาระดับปริญญาเอก

aug-2015-0

ต่อมา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เดินทางไปรับ นักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 กลุ่มที่ 2 จำนวน 3 คน ณ สนามบินนานาชาตินครแฟรงก์เฟิร์ต (International Airport Frankfurt) เพื่อเข้าศึกษาภาษาเยอรมัน ณ สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองไฟร์บวร์ก (Goethe-Institute Freiburg) โดย นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 4 กลุ่มนี้ ได้รับทุนให้ศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ 1) น.ส. เนียนรดา เพิ่มสมบัติ ให้มาศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2) น.ส. ครองขวัญ เจีนรวัฒนกนก และ 3) นายรชต แจ่มเมือง ให้มาศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สนร. ขออวยพรให้นักเรียนทุนทุกท่าน เริ่มต้นศึกษาด้วยความราบรื่นและให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาตามโครงการศึกษา เพื่อจะได้นำความรู้ประสบการณ์ในขณะที่ศึกษาในเยอรมนีกลับไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป

aug-2015-2

ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง ได้เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองไฟร์บวร์ก (Goethe-Institute Freiburg) Ms. Susanne Sporrer พร้อมหัวหน้าแผนกการสอน Mrs. Ulrike Gaber และผู้ช่วย Mr. Hans Oehlert เพื่อหารือถึงแผนการศึกษาของ นทร. ที่มาศึกษาใหม่ทั้ง 3 รายนี้ด้วย

aug-2015-3

ต่อมาในภาคเช้า วันที่ 4 สิงหาคม 2558 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนที่ศึกษา ณ เมืองคาร์ลลูห์เฮอร์ (Karlsruhe) จำนวน 10 คน ได้แก่ (แถวหลังจากซ้ายไปขวา) นายอภิรักษ์ เทียนแก้ว นทร. ก. วิทย์ฯ ระดับเตรียมมหาวิทยาลัย นายเอกชัย ทวินันท์ นทร. สกอ. ระดับ ป. เอก นายสุปัญญา ธีระ นายพงศกร ช่วยนุ่ม และ นายวรวิทย์ อุตมัง นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 3 ระดับ ป. ตรี (แถวหน้าจากซ้ายไปขวา) นายอลงกรณ์ คำสา น.ส. นัยเนตร แก้วมณี น.ส. สุรัชนี สังวรณ์ นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 3 ระดับ ป. ตรี นายเชษฐพงษ์ จรรยาอนุรักษ์ นทร. ก.พ. ระดับ ป. เอก และนายอานันท์ ชึตต์ นทร. พสวท. ระดับเตรียมมหาวิทยาลัย

aug-2015-4

ในภาคเย็น วันที่ 4 สิงหาคม 2558 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนที่ศึกษา ณ เมืองชตุทท์การ์ท(Stuttgart) และเมืองโฮเฮ่นไฮม์ (Hohenheim) จำนวน 3 คน ได้แก่ นายเกียรติกำจร อินตานิ ขรก. ลาศึกษา ระดับ ป. เอก น.ส. จิตรเจียรนัย กิตติวรานันทร์ นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 3 ระดับ ป. ตรี และ น.ส. เธียรสิริ เกิดทอง นทร. ก. วิทย์ฯ ระดับ ป. โท (จากซ้ายไปขวา) พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำเมืองชตุทท์การ์ท Mrs. Marianne Zorn และได้ร่วมหารือเรื่องโอกาสในการศึกษาของนักเรียนไทยหลักสูตรอาชีวศึกษาแบบทวิภาคีอีกด้วย

aug-2015-5

ภารกิจในวันสุดท้าย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศาสตร์ประยุกต์ Baden-Württemberg Cooperative State University Mosbach: DHBW Mosbach โดยได้เข้าพบหัวหน้าสำนักงานกองกิจการต่างประเทศ Mr. Florian Küchler เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป