สนร. เยอรมนี จัดสัมมนา “จากห้องเรียนสู่ห้องทำงาน”

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้จัดสัมมนา “จากห้องเรียนสู่ห้องทำงาน” ขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2560 ณ กรุงเบอร์ลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษาหรือห่างหายจากการทำงานมาหลายปี ก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาลทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมสัมมนา จำนวน จำนวนทั้งสิ้น 32 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สันติ ฤกษ์จำนง มาถ่ายทอดให้ความรู้และเทคนิคการครองตน ครองคน ครองงาน ตลอดจนถ่ายทอดเทคนิคการเตรียมตัวเข้าทำงานและการสัมภาษณ์งานให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลที่เข้าร่วมอีกด้วย

การสัมมนาแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น และรู้จักองค์กร โดยในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 60 หลังจากที่นักเรียนทุนได้ทยอยเดินทางจากเมืองที่ศึกษามาลงทะเบียนกันอย่างพร้อมเพรียงและ สนร. เยอรมนี ได้เปิดการสัมมนาแล้ว วิทยากรได้เริ่มการสัมมนาด้วยกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนทุนได้ทำความรู้จักตัวเองและผู้อื่น เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งได้ถ่ายทอดเทคนิคในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ สอนให้ตระหนักถึงการเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังในการดำเนินชีวิต การงาน และสังคม ให้รู้จักความหมายของคำว่า “สำนึกรับผิดชอบ” ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งกว่าคำว่า “ความรับผิดชอบ” โดยเน้นการซักถามและเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

จากนั้นในช่วงกลางคืน ระหว่างเวลา 19.๐๐ – 21.๐๐ น. วิทยากรได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนและสอดแทรกความรู้และแง่คิดเกี่ยวกับเทคนิคที่จะต้องใช้ในการทำงาน อาทิ เทคนิคการสื่อความ เทคนิคการสั่งงาน เทคนิคการมอบหมายงาน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานตลอดช่วงกิจกรรม

จากนั้น ในช่วงสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 9 ก.ย. 60 วิทยากรเริ่มต้นด้วยกุญแจสำคัญของชีวิต “ความดีงาม” “ความเก่ง” และ “ความสุข” โดยสอนให้นักเรียทุนเข้าใจถึงความสำคัญของทั้งสามสิ่ง เริ่มจากโยงใยจากความสุขภายในสู่ความสุขในครอบครัว ในสังคม และในที่ทำงาน เสริมต่อด้วยแนะนำเทคนิคการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การเตรียมตัวเมื่อเริ่มทำงาน เจาะลึกถึงโลกการทำงานในชีวิตจริงในบทบาททั้งที่เป็นผู้ดำเนินงานและผู้สั่งงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่น เทคนิคการการทำงานให้ราบรื่นสำเร็จ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนสอบถามถึงประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานและให้แนะนำเทคนิคต่างๆ ที่ควรจะต้องมีและต้องใช้ในการสัมภาษณ์ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

ก่อนปิดการบรรยาย วิทยากรได้กระตุ้นสำนึกให้แก่นักเรียนทุนทุกคน โดยให้แง่คิดว่าทุกคนได้รับโอกาสนี้จากประชาชนชาวไทยเพื่อมาศึกษาในต่างประเทศ ก็สมควรที่จะกลับไปทำงานให้กับประเทศชาติ ไม่ว่าจะทำงานในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ตาม ก็ล้วนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติทั้งสิ้น ขอให้นำความรู้ที่ได้จากประเทศเยอรมนีกลับไปใช้เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยขอให้นักเรียนทุนยกมือให้คำมั่นสัญญาว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ตนจะเดินทางกลับไปปฏิบัติงานที่ประเทศไทย และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปอย่างแน่นอน