สำนักงาน ก.พ. พบนักศึกษาทุนส่วนตัว ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt)

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วย นางสาวพรพิศ สมพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาล ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) และ น.ส. มณีรัตน บุญฉิม เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ประชุมนักศึกษาไทยที่ศึกษา ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบการให้ทุนรัฐบาลแบบช้อนซื้อ ภายใต้กรอบการปฏิรูประบบทุนของรัฐบาลในทิศทางของการพัฒนา 11 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือเอส-เคิร์ฟ 11 (S-Curve 11) ในฐานะกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยเล็งเห็นว่าเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของยุทธศาสตร์ชาติได้ทันเหตุการณ์ ต้องเร่งหาบุคลากรคุณภาพที่ศึกษาด้วยทุนส่วนตัวในต่างประเทศ นอกเหนือจากนักเรียนทุนรัฐบาล มุ่งเน้นให้บุคคลผู้มีความสามารถและใกล้จะสำเร็จการศึกษาได้นำเสนอโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เป็นโครงการระยะสั้น กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยเมื่อผ่านการประเมินจะได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเข้ารับราชการและจะได้รับเงินทุนในลักษณะเงินชดเชยแบ่งจ่ายเป็นงวด โดยนักเรียนทุนส่วนตัวผู้เข้าร่วมประชุม เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทางรัฐบาลเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ศึกษาด้วยทุนส่วนตัวในต่างประเทศได้มีช่องทางสมัครเข้ารับราชการในช่องทางลัด พร้อมให้โอกาสในการเสนอโครงการวิจัยตามที่ได้ศึกษาและเงินชดเชย และเสริมว่าควรเปิดโอกาสให้เลือกพื้นที่ของหน่วยงานที่จะเข้ารับราชการด้วย จะเป็นแรงจูงใจและน่าดึงดูดมากขึ้น  ในท้ายสุด ท่านรองเลขาธิการฯ อวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาตามเป้าหมาย และขอให้ติดต่อสอบถามถึงข่าวโครงการทุนช้อนซื้อนี้ได้ที่ สนร. เยอรมนี หรือที่หน้าเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ. ต่อไป