สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา    คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี น.ส. มณีรัตน บุญฉิม และ น.ส. พัดชา รันตะเสวี และนักศึกษาฝึกงาน นายมิตรภาพ มิลินทมาน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นำโดย นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ข้าราชการทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทย เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ในลำดับแรก นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นำข้าราชการทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ต่อมาได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกับประชาชนชาวไทยผู้เข้าร่วมพิธี โดยสถานเอกอัครราชทูตได้นิมนต์พระสงฆ์ตัวแทนจากวัดไทยในกรุงเบอร์ลินมาร่วมพิธี จำนวน 9 รูป โดยมีพระโสภณพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส วัดพุทธาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในลำดับถัดไป นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม พร้อมกล่าวอาศิรวาท ต่อมาผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และขอให้ผู้เข้าร่วมพิธีน้อมจิตร่วมเจริญจิตตภาวนาและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และพระสงฆ์ให้พร ถวายอดิเรก เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ หลังจากนั้น นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต นำข้าราชการทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยพร้อมเพรียงกัน

หลังจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการมอบของเล่น เครื่องเขียน เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา ให้กับศูนย์รับเลี้ยงเด็กฉุกเฉิน กรุงเบอร์ลิน (Kindernotdienst) โดย นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต เป็นประธานมอบของบริจาคให้กับตัวแทนของศูนย์ฯ โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยร่วมเป็นสักขีพยาน ในการนี้ ตัวแทนของศูนย์ฯ ได้กล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชาทูตและในน้ำใจไมตรีจิตของชุมชนไทยในเบอร์ลิน ที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ และกล่าวถึงภารกิจหน้าที่ของศูนย์ฯ ในการช่วยเหลือเด็กผู้ตกทุกข์ได้ยาก เด็กกำพร้า เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดูได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านสังคมสงเคราะห์ดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด เน้นให้เด็กได้พัฒนาตามวัยและเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับเด็กคนอื่นๆ เพื่อเติบโตเป็นประชากรในสังคมที่มีคุณภาพต่อไป

ในลำดับสุดท้าย สถานเอกอัครราชทูต จัดให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน