สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในเยอรมนี ต้อนรับคณะนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจำปี 2561 ณ กรุงเบอร์ลิน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดย นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อม นายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส และ น.ส. มณีรัตน บุญฉิม เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้ต้อนรับผู้ได้รับทุนโครงการทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจำปี 2561 ซึ่งดำเนินโครงการโดยศูนย์นักบริหารระดับสูง (ศบส.) สำนักงาน ก.พ. นำคณะโดย นายอริยะ สกุลแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ศบส.) โดยโครงการนี้มีผู้ที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 9 คน เป็นข้าราชการตำแหน่งนักบริหารสูง และนักบริหารต้น จากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 8 คน และข้าราชการตำแหน่งนักบริหารสูง จากกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 1 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) และรวมถึงการบริหารจัดการคนเก่งในองค์กร (Talent Management) มีกำหนดการอบรม ณ กรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่ 21 -25 พฤษภาคม 2561

ในโครงการนี้ ทางคณะได้ไปดูงานด้านการบริหารบุคคลกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของเยอรมนี ได้แก่ วิทยาลัยเศรษฐกิจและกฏหมายแห่งเบอร์ลิน (Berlin School of Economics and Law) การรถไฟแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Deutsche Bahn : DB) ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทซีเมนส์ (Siemens Training Centre) สถาบันการบริหารจัดการผู้มีความสามารถพิเศษ (Talent Management Institute) กระทรวงการศึกษาและวิจัย (Federal Ministry of Education and Research) องค์การบริหารจัดการแห่งรัฐเบอร์ลิน (Administration of Berlin)

ในช่วงค่ำของวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ต้อนรับคณะ และได้ให้ข้อมูลภาพรวมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเยอรมนี ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในเยอรมนี และทิศทางการศึกษาระบบทวิภาคีของเยอรมนี  และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะด้วย