สนร. เยอรมนี เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ แคว้นบาวาเรีย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดยนางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2561 ณ นครมิวนิค แคว้นบาวาเรีย โดยมีภารกิจตามโครงการนักเรียนทุน 1 อำเภอ 1 ทุน (นักเรียนทุนโอดอส) ร่วมกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป สำนักงานใหญ่ ณ นครมิวนิค และภารกิจการประชุมตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลในแคว้นบาวาเรีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 สนร. เยอรมนี นำโดย อทศ. นิสรา อุปถัมภ์ประชา น.ส. สุชญา ตันเจริญผล เลขานุการเอก ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี จำนวน 3 คน และนักเรียนทุนโอดอสที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และ 2562 อีกจำนวน 24 คน เข้าร่วมการประชุมตามโครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน โดย สนร. เยอรมนี กับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศเยอรมนี และประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการจ้างงานที่เปิดโอกาสสำหรับนักเรียนทุนโอดอสในการเข้าทำงานกับบริษัท BMW ในประเทศไทยหลังสำเร็จการศึกษา ภายใต้
กรอบโครงการ Global Leader Development Programme (GLDP) ของบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศเยอรมนี

ในการนี้ Mr. Jan Ehlen ฝ่าย Government and External Affairs Asia บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศเยอรมนี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำบริษัทฯ อทศ. นิสราฯ ในฐานะตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและคณะทำงานของบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศเยอรมนี ที่จัดโครงการนี้และเปิดกาสให้นักเรียนโอดอสมารู้จักบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนโอดอสได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันแก่ทั้งสองฝ่ายในอันที่จะเชื่อมโยงความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเยอรมนีสู่การทำงานในประเทศไทย และจะเป็นจุดเริ่มต้นและต่อยอดความสำเร็จร่วมกันต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งขอให้นักเรียนทุนโอดอสทุกท่านได้ตระหนักถึงโอกาสอันดีนี้ ต่อมา Mr. Klaus Koehler ตำแหน่ง Executive Vice President Talent Management, BMW Group ได้กล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตไทยและ สนร. เยอรมนี ที่ชักชวนให้นักเรียนทุนเข้าร่วมโครงการ GDLP และกล่าวย้ำว่าบริษัทฯ ต้องการบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะออกแบบอนาคตในยุคดิจิทัลให้สอดคล้องกับประเพณีและวัฒนธรรมชาวเอเชีย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุนโอดอสจะให้ความสนใจในการสมัครงานเข้าร่วมทำงานกับบริษัท BMW ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ BMW ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมา Mr. Philipp Kalthoff ฝ่าย Management Global Leader Development Program ได้แนะนำโครงการ GLDP ที่มุ่งสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาและยังขาดประสบการณ์การทำงาน เข้าฝึกงานกับบริษัทในสาขาสำนักงานใหญ่ ณ นครมิวนิค สาขาในต่างประเทศ และสาขาในประเทศไทย เป็นเวลา 18 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้เรียนรู้งานทั้งด้านการบริหารจัดการ การตลาด ตลอดจนการทำงานบูรณการในสายงานต่างๆ ตามวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ ในลำดับสุดท้าย นายสรุพล ก่อเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้แนะนำโครงการ Plant Management Development Programme (PMDP) ของโรงงานผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ BMW จังหวัดระยอง โดยทางโรงงานมีโครงการให้ทุนแก่ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ในรูปแบบการจัดจ้างแบบทวิภาคี คือการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงานให้ทางบริษัทฯ สำหรับนักเรียนทุนโอดอส ทางบริษัทฯ มีความสนใจและได้เชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมทำงานในช่องทางโครงการความร่วมมือนี้ ในภาคบ่ายจัดให้เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์และชมนิทรรศการถาวร ณ BMW World ให้ความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ นวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีล่าสุด รวมถึงโครงการความร่วมมือต่างๆ กับทางสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม เน้นความยั่งยืนในการพัฒนาเทคโนโลยีคู่กับการเติบโตของสังคม

        

ต่อมา ในวันที่ 11 กันยายน 2561 สนร. เยอรมนี ได้เดินทางไปศึกษาดูงานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาของข้าราชการประจำแคว้นบาวาเรีย ณ สำนักงานใหญ่ มหาวิทยาลัยข้าราชการแคว้นบาวาเรีย (University of Applied Sciences for Public Administration in Bavaria ภาษาเยอรมันเรียกว่า Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern: HföD) ในโอกาสนี้ Prof. Dr. Wernher Braun อธิการบดีมหาวิทยาลัยและคณบดีภาควิชาการคลัง และ Mr. Wolfgang Steiner อาจารย์ฝ่ายควบคุมคุณภาพการศึกษา ได้ให้การต้อนรับและบรรยายแนะนำพันธกิจของทางมหาวิทยาลัยในการผลิตข้าราชการตาม
ความต้องการบุคคลากรภาคของแคว้นบาวาเรีย ร่วมกับ Mr. Wolfgang Steiner โดยให้ข้อมูลว่า HföD ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1974 เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยศาสตร์ประยุกต์ของแคว้นบาวาเรีย มีภารกิจในการผลิตนักเรียนข้าราชการตามความต้องการของแคว้นบาวาเรีย ทั้งในระดับแคว้นและระดับท้องถิ่น โดยจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเป็นภาษาเยอรมันมีการเรียนการสอนในรูปแบบหลักสูตรทวิภาคี กล่าวคือ ใช้เวลาศึกษาควบคู่ไปพร้อมกับการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ เป็นเวลา 3 ปี ครอบคลุม 6 สาขาวิชาหลัก (เรียงตามลำดับจำนวนนักศึกษามากไปหาน้อย) ได้แก่ การบริหารจัดการภาครัฐทั่วไป การเงินการคลัง การตำรวจ
การสวัสดิการสังคม กฎหมายราชการ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปัจจุบันมีนักเรียนข้าราชการที่ศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 5,078 คน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้แก่ข้าราชการของแคว้นบาวาเรีย เฉลี่ยหลักสูตรละ 4 – 5 วัน เพื่อให้ข้าราชการได้พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและยังเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง พร้อมนี้ สนร. เยอรมนีได้หารือเรื่องความร่วมมือในการศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคตต่อไปอีกด้วย

  

นอกจากนี้ สนร. เยอรมนี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พร้อมตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน (นทร.) ที่ศึกษา ณ นครมิวนิค (München) จำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส. ฐิตินันท์ ผลสุข นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา นทร. พสวท. เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานวิจัยและสอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ นทร. และประชุมตรวจเยี่ยม นทร. ณ เมืองเนิร์นแบร์ก (Nürnberg) เพื่อตรวจเยี่ยม นทร. ที่ศึกษาในเมืองดังกล่าวและเมืองใกล้เคียง จำนวน 4 คน ได้แก่ น.ส. จิราพัชร คำพิเดข นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายธนกร วงษ์ลคร นทร. พสวท. น.ส. ชาริณี ศรีเขาล้าน นักเรียนทุนโอดอส และนายปพน ตันติวณิชชานนท์ นทร. พสวท. เพื่อติดตามความคืบหน้าในการศึกษาและสอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ นทร.