สนร. เยอรมนี เดินทางตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในกำลังศึกษาในแคว้นนีเดอร์ซักเซ่นและเมืองใกล้เคียง

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดย นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ น.ส. มณีรัตน บุญฉิม เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) และประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในแคว้นนีเดอร์ซักเซ่น (Niedersachsen) และเมืองใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2561 ณ เมืองเกิตทิงเง่น (Göttingen) เมืองคัสเซิล (Kassel) และเมืองฮันโนเวอร์ (Hannover) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในช่วงเช้าของวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สนร. เยอรมนี เดินทางไปสถาบันวิจัยด้านพืชศาสตร์และเทคโนโลยี (Büsgen-Institute) มหาวิทยาลัยเกิตทิงเงิ่น (University of Göttingen) เพื่อตรวจเยี่ยม นายวีรเดช โขนสันเทียะ นทร. ก.พ. ระดับปริญญาเอก ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา Prof. Ursula Kües เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยของ นทร. และขอบคุณที่ได้ดูแลการดำเนินงานวิจัยของ นทร.

ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน สนร. เยอรมนี ได้จัดประชุมตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลและติดตามผลการศึกษา นทร. ที่กำลังศึกษา ณ เมืองเกิตทิงเงิ่น โดยมี นทร. ร่วมประชุม จำนวน 7 คน ได้แก่

ภาพจากซ้ายไปขวา : นายเตชินท์ เลิศกิจคุณานนท์ (ปลื้ม) นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ระดับเตรียมภาษา  นายปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ (ปอม) นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ระดับปริญญาเอก นายจีรวัฒน์ สร้อยผาบ (เบสท์) นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ระดับปริญญาตรี นางเยาวเรศ พิมพ์สุทธิ์ (จอย) นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ระดับเตรียมภาษา นายปรีชา เกียรติกิระขจร (โจ) นทร. พสวท. ระดับปริญญาเอก และนายมณฑล ยงค์ประวัติ (ดิว) นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ระดับปริญญาเอก

อทศ. นิสราฯ กล่าวต้อนรับ นทร. รายใหม่ นางเยาวเรศ พิมพ์สุทธิ์ (จอย) ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก ตามความต้องการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ณ สถาบันมาตรวิทยา เมืองบราวน์ชไวท์ (Braunschweig) โดยปัจจุบันเริ่มเข้าศึกษาภาษาเยอรมันก่อน ณ สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองเกิตทิงเงิ่น (Goethe-Institut Göttingen) และขอความร่วมมือ นทร. รุ่นพี่ ช่วยเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในเยอรมนี ต่อมาเปิดโอกาสให้ นทร. แต่ละคนบอกเล่าชีวิตประจำวันในการศึกษาวิจัย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการศึกษาวิจัย การปรึกษางานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษา และความสำคัญของการเรียนภาษาเยอรมันเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ตลอดจนการปรับตัวในการศึกษาและการเข้าหาเพื่อนนักศึกษาชาวเยอรมัน อทศ. นิสราฯ เป็นกำลังใจให้ นทร. ทุกท่านฝ่าฝันอุปสรรคในการเรียนและหากมีปัญหาใดๆ ขอให้ติดต่อ สนร. เยอรมนีมาทันที ในช่องทางการติดต่อทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือ facebook

ในช่วงเช้าวันที่ 8 มิถุนายน 2561 อทศ. นิสราฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นายกฤษฏิ์ รัชชภูมิ นทร. ทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาตรี ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ในสาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยได้มาฝึกงานตามหลักสูตร ณ บริษัท HYDRONEO ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยคัสเซิล (Universität Kassel) เป็นบริษัทประเภท Start up ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนเงินเริ่มต้นจากรัฐบาลเยอรมนี เน้นด้านการพัฒนาซอรฟ์แวร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการการเพาะเลี้ยงในน้ำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเริ่มโครงการที่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย และล่าสุดได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากรัฐเฮสเซ่น (Hessen) โดยนายกฤษฏิ์ฯ ได้รับมอบหมายให้ร่วมทีมพัฒนาซอรฟ์แวร์เพื่อนำไปใช้ในฟาร์มที่ประเทศไทยต่อไป

รูปจากซ้ายไปขวา Mr. Fabian Reusch ดร. วีรพล เพชรานนท์ อทศ. นิสราฯ นายกฤษฏิ์ฯ และ น.ส. มณีรัตนฯ

ก่อนเดินทางกลับกรุงเบอร์ลิน ในช่วงเย็นได้ สนร. เยอรมนีได้จัดประชุม นทร. ที่ศึกษา ณ เมืองฮันโนเวอร์ (Hannover) เมืองบราวน์ชไวท์ (Braunschweig) และเมืองเคล้าลส์ทาล (Clausthal) โดยมี นทร. ร่วมประชุม จำนวน 6 คน ได้แก่

รูปจากซ้ายไปขวา : น.ส. ณัฎฐณิชา นันใจยะ (เบสท์) นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ระดับปริญญาตรี น.ส.ชุติมา แซ่เฮง (อัน) น.ส. วรมน ปางบุญยนนท์ (มน) นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ระดับปริญญาเอก น.ส. ศศิกานต์ เจริญสัตย์สิริ (กือ) นทร. ก.พ. ระดับปริญญาโท  น.ส. ชวารี ศรีชูยงค์ (แป้ง) นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ระดับปริญญาตรี และนายวุฒิไกร จันศิริ (แต้ม) นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ระดับปริญญาตรี

อทศ. นิสราฯ ได้รับฟัง นทร. รายงานชีวิตการเรียน การสอบ การฝึกงานตามหลักสูตรของ นทร. ระดับ ปริญญาตรี ที่มีความแตกต่างจากการประเมินผลของไทย โดย นทร. ต้องวางแผนการเรียนเพื่อลงทะเบียนเข้าสอบในปลายภาคการศึกษา ได้นำความรู้ไปใช้จริงระหว่างการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ รวมถึงการทำงานวิจัยในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก อาทิเช่น น.ส. ชุติมาฯ ศึกษาวิจัย ณ สถาบันวิจัยของบริษัทมหาชน Continental AG ผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์ โดย นทร. มีโอกาสเรียนรู้ศึกษาวิจัยในพื้นที่จริงและประยุกต์ใช้ในงานจริง ซึ่งการศึกษาระดับปริญญาเอก ในเยอรมนี จึงเป็นการศึกษาวิจัย มุ่งเน้นผลลัพท์ที่ก้าวหน้าต่อยอดหรือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต